Бізнес-план

Бізнес-план – документ, в якому дано комплексне обґрунтування стратеги (програми) розвитку всіх сфер діяльності підприємства на основі її поточного та перспективного планування.

Основними функціями бізнес-плану, в яких комплексно розкривається його сутність, є:

 1. Надання всебічної інформації кредиторам та інвесторам про підприємство, насамперед його стабільність та ефективність.
 2. Обґрунтування основної мети підприємницької діяльності.
 3. Стислий опис підприємницької діяльності, зокрема процесу виробництва.
 4. Характеристика товару або послуги, їх якості.
 5. Обґрунтування прогнозу розвитку виробництва.
 6. Комплексне дослідження ринку.
 7. Визначення життєздатності підприємства в умовах внутрішньої та зовнішньої конкуренції.
 8. Обґрунтування ефективності підприємства на основі оцінки витрат, цін та очікуваного прибутку тощо, що є прерогативою фінансового плану.
 9. Оцінка професійного рівня управлінського персоналу (підприємця, менеджерів тощо), ефективності їх роботи.

Принципи складання бізнес-плану: якісне і змістовне оформлення (зовнішній вигляд, якісна обкладинка, чіткі малюнки, фотографії й розрахунки тощо), чітка орієнтація на адресата (кредитора або інвестора), ретельна характеристика певного сегмента (ніші) ринку, потреб споживачів та їх переваг при купівлі товарів і послуг підприємства, переконливість у реалізації основної ідеї, зокрема в ефективності роботи підприємства (отриманні прибутків) і своєчасному погашенні кредитів та ін. Так, кредитора слід переконувати передусім у виконанні умов кредитного договору, а інвестора – в отриманні високої норми прибутку.

Підготовка бізнес-плану починається з правильного оформлення титульного аркуша, на якому повинні бути зазначені:

 1. Повна офіційна назва фірми та її фірмовий знак (за наявності його). Назва фірми має відповідати назві, що міститься в реєстраційних документах.
 2. Організаційно-правова форма підприємства (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, відкрите акціонерне товариство тощо).
 3. Юридична адреса підприємства, тобто адреса, зазначена в документах про реєстрацію.
 4. Поштова адреса підприємства, яка не завжди збігається з юридичною.
 5. Номери телефонів, факсів та електронної пошти.
 6. Прізвища та посади працівників підприємства, які виступатимуть від імені підприємства (контактні особи).
 7. Вартість проекту.

На наступній сторінці бізнес-плану слід надрукувати детальний зміст плану, вказати сторінки кожного з його розділів.

Якщо у тексті бізнес-плану є незнайомі або складні для сприйняття категорії, поняття й терміни, слід у доповненні до цього документа дати визначення їх змісту або їх глосарій. Крім того, у кінці бізнес-плану необхідно дати спеціальне доповнення із супровідних документів, найважливішими з яких є посадові інструкції, довідки про кадровий склад, специфікації товарів (перелік товарів та послуг, які випускатиме підприємство, їх кількість, якісні характеристики, сорт, марка тощо), креслення, фотографи, коші договорів і контрактів, прейскуранти (довідник про ціни на товари послуги, продукцію), патентна документація, фінансові документи (баланс руху грошових коштів за рік та за п'ять років, розрахунок валового прибутку, розрахунок та аналіз фінансових коефіцієнтів – заборгованості, власності, кредиторської заборгованості тощо), взірці рекламних матеріалів, відомості інвентаризації та ін.

Основними структурними елементами бізнес-плану є:

 1. Вступна частина, яка містить коротку характеристику пропонованого проекту, запланованих до випуску товарів і послуг, постачальників матеріалів, сировини та комплектуючих виробів, ринків збуту, ретельну оцінку витрат, збитків і прибутків, використання прибутків тощо. Обсяг вступної частини – 2-2,5 сторінки.
 2. Загальна характеристика підприємства. Передбачає визначення його організаційно-правової форми, дати і місця реєстрації, прізвищ засновників, містить інформацію про шляхи виникнення підприємства (викуплене засновниками, збудоване чи було дочірнім підприємством, планує продовжувати попередні обсяги виробництва чи збільшувати їх тощо). Така характеристика дається в динаміці й охоплює період останніх п'яти років.
 3. Опис підприємницької діяльності (бізнесу). Спочатку зазначається сфера діяльності підприємства (виробництво, наукова діяльність, торгівля тощо), відтак дається аналіз стану справ у галузі, потенційних конкурентів та потенційних споживачів, а також визначається характер виробництва (сезонний, постійний, розраховане на масове виробництво дешевих товарів чи дорожчих, але високої якості й у менших обсягах та ін.). На основі цього обґрунтовуються потреби у кредитах або інвестиціях, терміни їх отримання, величина очікуваних прибутків від інвестицій (у т.ч. капіталовкладень).
 4. Характеристика товару або послуги. Передбачає стислий комплексний аналіз якості товарів і послуг, які випускатиме підприємство, або відповідь на запитання: «Яку продукцію виробляти?» До якісних параметрів товару відносять його техніко-економічні характеристики, надійність, довговічність, екологічтсть, естетичність тощо, завдяки чому з'ясовують його відмінність від товарів та послуг-аналогів, переваги для споживачів (у ціні або споживчих властивостях). Крім того, у цьому розділі перелічують наявні у підприємства патенти ліцензії, описують приміщення під офіс та його обладнання комп'ютерною технікою тощо.
 5. Виробничий план. Дається опис виробничого процесу, технологи виробництва, виробничих приміщень, рівня техніки, наявність підприємств-сміжників, постачальників сировини і матеріалів, розташування підприємства, транспортної і комунікаційної інфраструктури тощо. Зокрема, описують підрозділи підприємства, послідовність технологічного циклу, рівень безпеки виробництва, його екологічність (вплив на забруднення довкілля).
 6. План маркетингу. Передбачає стислу характеристику стратегії маркетингу (визначення цілей, планування й організацію маркетингових заходів, визначення засобів досягнення поставленої мети, способів стійкого просування товарів і послуг (кожного з них) на конкретний ринок, тактики конкурентної боротьби тощо, комплексний аналіз ринку (головних конкурентів підприємства у даній галузі, їх сильних та слабких сторін, обґрунтування прогнозу про розвиток конкуренції, постачальників, якості законодавства, впливу державного регулювання, розрахунки обсягів запланованих продаж та ін.), цінової політики залежно від життєвого циклу товару, просування товарів, що передбачає розробку збутової політики та шляхів її реалізації (транспортування, утворення фірм-посередників, будівництво магазинів, організація після продажного обслуговування, активне й раціональне використання реклами тощо).
 7. Організаційний план. Містить дані про управлінський апарат підприємства (передусім про керівників безпосереднього виробництва, служби маркетингу, фінансів, начальника відділу кадрів), про його організаційну структуру (взаємодію різних служб і підрозділів), про контроль та координацію їх діяльності, про засновників і основних пайовиків, міру їх відповідальності, а також про зміни, які доцільно провести із зміною плану виробництва та іншими частинами бізнес-плану, тобто вибір стратегії управління та методів її реалізації.
 8. Оцінка ризику і страхування. Обґрунтовують, наскільки ризикованим є даний вид підприємницької діяльності (бізнесу), зокрема висвітлюють його слабкі сторони на основі класифікації можливих ризиків (постачальницько-збутових, виробничих, інвестиційних, відсоткових, маркетингових та ін.), ймовірність їх настання, оцінка прогнозованих збитків та основні заходи щодо управління ризиками, зокрема щодо їх нейтралізації. Специфічним видом ризику є поява нових, досконаліших технологій, що призводить до морального старіння існуючих засобів праці, зростання витрат виробництва (порівняно з конкуруючим підприємством), а отже, до ускладнень при збуті продукції. Для нейтралізації окремих ризиків наводять усі види їх страхування, умови та терміни страхування. При цьому зазначають страхові компанії, номери страхових полісів.
 9. Фінансовий план. Статистичне (у цифрах) обґрунтовує попередні розділи бізнес-плану. Основними фінансовими та обліковими документами, в яких втілюється статистичне обґрунтування, є план доходів і видатків, план грошових надходжень і платежів, прогноз обсягів очікуваного прибутку, обсягів інвестицій, розміру дивідендів (якщо це відкрите акціонерне товариство), зовнішніх запозичень, оперативні плани (звіти) по кожному товару і ринку за кожний період, балансовий звіт, в якому підводиться підсумок діяльності підприємства.
 10. Юридичний план. Передбачає засоби захисту інтелектуальної власності, надання юридичних консультацій окремим підрозділам, відділам, підприємствам, партнерам, а також захист інтересів підприємства перед постачальницько-збутовими підприємствами, кредиторами та іншими юридичними особами.

Загальний обсяг раціонально складеного бізнес-плану до 40 сторінок без доповнень.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.