Е

Евікція

Евікція – вилучення у покупця придбаного ним товару, майна на підставі незаконного продажу. У випадку евікції продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві збитки.

Евальвація

Евальвація – 1) оцінка, визначення ціни та вартості товарів і послуг, 2) визначення кількості, якості, придатності тощо.

Еволюція капіталістичної власності

Еволюція капіталістичної власності – процес кількісно-якісних перетворень при переході від менш розвинутих форм капіталістичної власності до більш розвинутих та їх діалектичного заперечення, зумовлений розвитком технологічного способу виробництва, властивих йому законів і суперечностей.

ЕВРИКА

ЕВРИКА (Європейське агентство з координації наукових досліджень) – спільна програма 18-ти західноєвропейських країн і Туреччини в галузі науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок з метою вироблення передових напрямів НТР, які забезпечують зростання конкурентоспроможності продукції цих країн на світових ринках і поступову ліквідацію їх відставання від США та Японії.

Евристика

Евристика – метод аналізу економічних явищ і процесів прийняття рішень та метод навчання, що базується на інтуїції, винахідливості, аналогіях, власному досвіді тощо.

Егалітаризм

Егалітаризм – економічна теорія, згідно з якою прагнення до зрівняльного розподілу благ, передусім приватної власності, є основним засобом вирішення суперечностей в економіці та суспільстві.

Едіфакт

Едіфакт – універсальні правила обміну інформацією з використанням комп'ютерної техніки. Головними елементами едіфакту є система даних, стандартні групи елементів даних, стандартні повідомлення і правила створення форматів документів.

Екаутант

Екаутант – спеціаліст у сфері фінансів та обліку, який аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства і може бути аудитором-контролером.

Екаутинг

Екаутинг – специфічна сфера бізнесу, пов'язана зі збором, обробкою, аналізом, класифікацією і оформленням різних видів інформації у сфері фінансів.

Еквівалент

Еквівалент – рівнозначний, рівноцінний продукт або товар.