Капітальне будівництво

Капітальне будівництво – специфічна форма виробничої діяльності підприємств, фірм, компаній та організацій із спорудження нових об'єктів, технічного переозброєння та реконструкції об'єктів виробничого і невиробничого призначення, завдяки чому здійснюється розширене відтворення основних фондів.

Технічне переозброєння передбачає комплекс робіт (без розширення наявних виробничих площ) з метою якісного підвищення технічного рівня цехів агрегатів впровадженням передової техніки й технологи, що забезпечує вагомий приріст продукції га поліпшення її якості.

 

Реконструкція означає повне або часткове переобладнання і перебудову основних засобів, насамперед техніки і технологи, без будівництва нових і розширення діючих цехів основного виробництва (але з будівництвом і розширенням об'єктів допоміжного призначення).

В Україні у 1990-97 обсяги капітального будівництва істотно скоротилися зменшення частки капіталовкладень у ВВП з 23 до майже 12% вилучення державою в окремі роки амортизаційного фонду до бюджету, незначна частка приватних інвестицій (приблизно 5% у загальному обсязі) за наявності у приватному секторі майже 50% усього грошового капіталу.

Основним джерелом капіталістичного будівництва повинні стати внутрішні накопичення, в т.ч. амортизаційні відрахування, частина прибутків підприємств і рентних доходів, кредитних ресурсів банків, а також кошти домашніх господарств і фізичних осіб.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.