Аналіз економічної діяльності будівельних підприємств

В період економічної кризи будівельні організації України вимушені консервувати до 50% своїх виробничих потужностей. В результаті зросло число банкрутств будівельних підприємств, яке приблизно в 3 рази перевищило відповідний показник по іншим галузям матеріального виробництва. Треба визнати той факт, що на зниження обсягів будівельного виробництва вплинули не тільки міжнародна фінансова криза, але і значні прорахунки в стратегічному та тактичному плануванні економіко-організаційної діяльності будівельних організацій.

У 2013 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 58,9 млрд. грн. Індекс будівельної продукції у 2013 р. порівняно з 2012 р. становив 85,5%. У 2013 р. порівняно з 2012 р. скоротилось будівництво будівель на 9,3%, у т.ч. нежитлових – на 16,4%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 18,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 6,6%. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 81,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 11,2% та 7,4% відповідно.

Оскільки підприємницький ризик у будівництві значно вище, чим в інших галузях економіки, будівельні підприємства значно завищували рентабельність на продукцію, тим самим сприяли підвищенню вартості будівництва.

Прагнення держави обмежити стихію ринкових цін за допомогою традиційних заходів інвестиційних рестрикцій в виді обмеження кредитів, які національний банк надає комерційним банкам, тільки зменшило кількість потенціальних інвесторів. Підвищення облікових ставок банківського відсотка і норм обов'язкових резервів комерційних банків призводить, у кінцевому рахунку, до стримування будівельної діяльності, посилюючи атмосферу невпевненості в здійсненні інвестиційних процесів.

Наразі в будівельному комплексі України актуальною проблемою є поєднання теоретичних аспектів з вирішенням практичних завдань при аналізі виробничих і економічних ситуацій на будівельних підприємствах, з використанням нових сучасних технологій.

Спосіб вибору та використання обмежених виробничих і інвестиційних ресурсів для виробництва будівельної продукції; аналіз зв'язків і взаємодії в виробництві, розподілу та споживання в суспільстві є нагальною проблемою.

В умовах обмеження фінансових можливостей і для залучення інвесторів будівельним підприємствам необхідно змінювати стратегію і тактику при формуванні проектних портфелів і обґрунтуванні ціни на будівельну продукцію.

Майже половина зниження вартості нового житла залежить від будівельної організації, інша - від рішень законодавчих і муніципальних органів.

Будівництво доступного та ефективного житла має бути привабливим як для замовника так і для підрядника. З цією метою були запропоновані наступні рекомендації щодо зниження цін на житло:

  • застосування нових організаційних і технологічних методів ведення будівництва, наприклад, впровадження сучасних технологій будівництва;
  • розробка детального аналізу фактичних витрат по всім структурним складовим собівартості будівельно-монтажних робіт.

Детальний аналіз економічної діяльності підприємства включає визначення оціночних ознак, вибір методів їх вимірювання і характеристику цих ознак за певними принципами, оцінку виявлених відхилень від стандартних, загальноприйнятих значень.

Аналіз економічної діяльності підприємства повинен спиратися не тільки на бухгалтерську звітність безпосередньо, а і на сучасні економічні розробки.

Створено багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності суб'єктів господарювання. Будь-яка методика оцінки кредитоспроможності за своєю суттю є одночасно методикою прогнозування банкрутства. У світовій практиці найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є економетричні моделі, побудовані на основі фінансових коефіцієнтів, наприклад, двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства, оцінка ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана та інші.

Однією з найпростіших моделей прогнозування імовірності банкрутства вважається двофакторна модель. Вона базується на двох ключових показниках: показнику поточної ліквідності і показнику частки позикових коштів, від яких залежить імовірність банкрутства підприємства. За кордоном аналітики, в основному, відмовилися від визначення імовірності банкрутства за двофакторною моделлю і використовують п’яти факторну модель Едварда Альтмана. Деякі економісти в механізм оцінки пропонують включити, крім відомих коефіцієнтів, нові, що роблять істотний вплив на результуючу оцінку і не знайшли свого відображення у відомих до теперішнього часу в існуючих методиках. А саме: зовнішню (політичну) і соціальну складові комплексної оцінки діяльності та ймовірності банкрутства підприємства.

З метою виявлення резервів зниження фактичних витрат, аналіз складових собівартості необхідно проводити на всіх етапах будівництва.

Класифікація витрат визначається будівельною організацією самостійно з метою отримання повної і достовірної інформації про витрати при організації планування, бухгалтерського та внутрішнього обліку, аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт, прийняття ефективних економіко-організаційних рішень.

В ході аналізу витрати класифікуються за результативністю витрачання. Якщо це витрати, що передбачені раціональною організацією та технологією будівництва, то витрати ефективні. Неефективними будуть вважатися витрати, що виникають у результаті певних недоліків організації будівництва, порушення технологій, збитковими маркетинговими дослідженнями вартості будівельних матеріалів і конструкцій.

За договором підряду в ціну будівельної продукції включаються витрати, які здійснювалися за період від дати укладання договору до дати його завершення. Також в ціну будівництва можуть включатися інші витрати, яких зазнав підрядник при укладенні договору підряду, у разі якщо існує ймовірність достовірної оцінки цих витрат. Доходи і витрати протягом виконання договору підряду визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього договору може бути достовірно оцінений.

Одним з перспективних напрямків застосування нових організаційних і технологічних методів ведення будівництва може бути впровадження сучасних технологій будівництва.

Наприклад, для розвитку житлового будівництва очікується впровадження сучасних технологій будівництва (СТБ): газобетонних блоків; сэндвич- панелей; блок-модульних будівель; термоблоків. Такі сучасні технології дешевші і енергоефективні, при цьому зменшується тривалість будівництва і скорочується оборотність вкладених капітальних коштів.

Впровадження нових технологій та внутрішнього економічного аналізу дозволить будівельному підприємству приймати прагматичні і неупереджені рішення на основі дійсної, неприхованої інформації.

Джерело: Кірнос О.І., Кузнецова Л.В. «Аналіз економічної діяльності будівельних підприємств»