Веблен (Veblen) Торстейн

Веблен (Veblen) Торстейн (1857–1929) – американський економіст, основоположник інституціонального напряму в економічній теорії. Для його поглядів характерне критичне ставлення до існуючих в економічній теорії напрямів, до практики господарського життя. Засуджував економічний лібералізм та неокласицизм за надмірну затеоретизованість, відірваність від життя, обмеження рамками статичного аналізу, гіпотетичних схем «стану рівноваги». Економічна наука, на думку Веблена, не повинна обмежуватися лише вивченням цін і ринків (як це робили класики), а має досліджувати діяльність людини в усіх її виявах. Веблен не сприймав і марксизму (хоча багато з нього запозичив), зокрема теорію класової боротьби, революційні методи досягнення цілей тощо.

Відомий історик економічної думки Е. Жамс назвав його «саркастичним нігілістом». Веблен критикував ринкову економічну систему, «світ бізнесу» з його націленістю на отримання прибутку (праці «Теорія дозвільного класу», 1899, «Абсентеїстська власність», 1924). Виступив одним із перших нищівних критиків монополістичної практики, за що був названий «американським Марксом». В особливо наголошував на ролі техніки, науково-технічного прогресу в суспільному розвитку. Підсумком цих поглядів став його проект (праця «інженери і система цінностей», 1921) передачі управління виробництвом технічним спеціалістам. Таким чином Веблена можна вважати зачинателем технологічного детермінізму. Він одним з перших серед економістів висунув ідею соціального контролю за економікою, обґрунтувавши її у статті «Політика реконструкції» (1918). Лише системне реформування суспільства, на думку Веблена, може забезпечити його виживання. Дійшов висновку про необхідність державного втручання в механізм ринкової економіки, по суті, ставши теоретичним предтечею кейнсіанства. Вплив Веблена на розвиток економічної науки значний започаткував новий напрям економічної теорії – інституціоналізм, аргументував ідею реформування економічної системи, технократизму, відкрив шлях дирижизму (державному регулюванню економіки).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.