Кантільон Річард

Кантільон Річард (1680-1734) – відомий англійський економіст, демограф, банкір. Головна наукова праця Кантільона – «Досвід про природу торгівлі загалом» – опублікована лише в 1735. Джерелом багатства в ній названо працю і землю, які визначають дійсну вартість економічних благ. Хоча це положення справедливе лише щодо праці, проте це не перешкодило Кантільону дійти правильного висновку, що земельна рента є складовою додаткової вартості загалом, і з'ясувати відмінність між вартістю робочої сили і створеною нею вартістю, а також між прибутком і підприємницьким доходом. Науково коректними були його ідеї про відхилення ціни від дійсної вартості під впливом коливань попиту і пропозиції (це положення всебічно обґрунтував згодом К. Маркс у «Капіталі»), про залежність між кількістю грошей в обігу та масою товарів (хоча визначальною в цій залежності. Кантільон називав кількість грошей, що відповідало концепції кількісної теорії грошей), про вплив девальвації валют на торгівлю, про гроші як одну з форм товару (що слугувало з'ясуванню механізму вивезення золота і товарів із країни, де їхня вартість нижча, в крашу з вищою вартістю) тощо. Більшість цих положень були запозичені класичною політичною економією. В теорії капіталістичного відтворення Кантільон вперше зробив спробу схематично відобразити кругооборот промислового капіталу, що є подальшою конкретизацією теорії відтворення Ф. Кене. Розвиваючи теорію народонаселення, Кантільон запровадив у науковий обіг поняття «максимальне населення».

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.