Передісторія економічної теорії

Слід відрізняти період передісторії економічної теорії і формування цілісного, системного погляду на економічні відносини суспільства. Спочатку погляди на економіку відображали нерозвиненість суспільних відносин і відтворювалися на базі простих уявлень про економіку, властивих натуральному господарству, а також перших уявлень про товарні відносини, що народжувалися.

Економічні погляди того часу, як правило, складали елементи, окремі положення більш широких за своїм суспільним змістом творів, трактатів і т.д. Погляди мислителів античного світу, рабовласницького і феодального періодів історії зверталися до різних аспектів економічного життя: формам і джерелам розвитку суспільства; ролі різних сфер суспільства; ролі грошей, первинних форм грошового обігу і первинних форм капіталу; про справедливість і зміст економічної діяльності і т.д.

Головний розподіл між різними поглядами на економіку проходив по лінії відношення до натурального і грошового господарства. Представлення, коли джерелами багатства вважалися війна, подать з підвладного населення і одночасно торгівля (“Ілліада”, “Одисея”), а захист натурального господарства (Ксенофонт, Платон) сусідила з підтримкою грошового господарства (Солон, Перикл), - характерні принципи переконань того часу. С точки зору систематизації економічних поглядів у цей період заслуговує особливої уваги позиція Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), який чітко виділив і систематизував дві форми – “економіка” і “хрематистика”. Під першою Аристотель розумів багатство як сукупність корисних речей, а під другою – багатство як накопичення грошей. За цим розмежовуванням стояло узагальнення особливостей натурального і грошового господарства, а також виділення Аристотелем двох наук, серед яких лише хрематистика займалася дослідженням руху багатства у грошовій формі. Друга лінія у розвитку економічних поглядів, яка ясно визначалася уже в той час в історії економічної думки. – зв’язок економічних поглядів з більш широкою соціальною оцінкою економічних дій і мір. Суперечлива оцінка ролі праці, багатства і бідності, оцінка ролі грошей з позиції справедливості – ця сторона економічних поглядів є присутньою у тій чи іншій формі у всіх мислителів стародавності і середньовіччя. Розвиток грошей, великої торгівлі, руйнування цінностей, що встановилися, і норм не могло не викликати відповідної економічної реакції. Ідея про несумісність багатства і доброчесності (Платон), про “неприродності” грошового багатства (Аристотель), про те, що “багатство є грабіж бідних” (Августин), по мірі розвитку ринкового господарства трансформувалася у пошук “справедливої ціни”, “справедливого обміну” (Фома Аквінський). В умовах середньовіччя (економічні погляди канонистів) оцінка економічних дій з точки зору християнських норм моралі і справедливості фактично стала ключовим фактором формування економічних поглядів. Таким чином, у період передісторії економічної теорії чітко виявилися дві сторони економічних поглядів. З одного боку, це аналіз реального змісту економічних категорій (понять), а з другого – нерозривний зв’язок економічних поглядів і понять з соціальним життям суспільства.

Джерела:

  1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
  2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
  3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
  4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
  5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.