Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович

Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович (1873–1928) – російський економіст, філософ, політичний діяч, письменник-фантаст, лікар, учений-природодослідник. У 1892 вступив на природниче відділення Московського університету, звідки невдовзі був виключений за активну участь у революційному русі 1899 закінчив медичний факультет Харківського університету. В 20-х – член Комуністичної Академії, професор політичної економії Московського університету, організатор і директор першого в світі інституту переливання крові, який з 1928 по 1937 носив його ім'я (відновлено 1990). Загинув, проводячи на собі медичний експеримент. Богданов розвивав тезу про нетоварну природу соціалізму: «Нове суспільство, – зазначав він, – засноване не на міновому, а на натуральному господарстві. Між виробництвом і споживанням продуктів не стоїть ринок, купівля і продаж, а лише свідомо й планомірно організований розподіл». Водночас він відкидав як неспроможні методи перетворення товарного господарства на нетоварне, що практикувалися на початку 20-х, засуджував теорію і практику воєнного комунізму.

 

В історію економічної науки Богданов увійшов як творець концепції тектології. автор знаменитого твору «Всезагальна організаційна наука. Тектологія» Богданов виходив з того, що розвиток природи і розвиток людського суспільства мають спільні риси. В основі всіх процесів як свідомих, так і стихійних, як суспільних, так і природних лежить загальна спільна риса – шляхи і способи організації, які «для найбільш несхожих елементів можуть виявитися схожими». Всі найбільш різноманітні, найбільш далекі одне від одного якісно й кількісно елементи всесвіту можуть бути підпорядковані одним і тим же організаційним методам, організаційним формам». Всезагальна організаційна наука, за Богдановим, повинна зводитися до з'ясування законів організації, які б «охопили всі сфери досвіду, всі поєднання різних елементів». Розвиток людського суспільства, як вважав Богданов, спирається насамперед на прогрес в організації. Світовий процес – це процес організаційний, який містить «різні форми і ступені організованості у їх взаємодії, в їх боротьбі або ж об'єднанні». Богданов започаткував підхід до системного аналізу соціально-економічних процесів, який згодом набув широкого використання й подальшого розвитку в економічній науці. «Існує, – зазначав Богданов, – такий тектолопчний закон: якщо система складається з частин вищої і нижчої організованості, то її відношення до середовища визначається нижчою організованістю». Застосування цих положень в економічній науці виявилося в тому, що Богданов одним із перших виділив у системі виробничих відносин дві підсистеми первинні, до яких він відносив кооперацію, суспільний поділ праці тощо, і похідні – соціальне трудові відносини. Згідно з принципами тектології, Богданов виділяв відносини співробітництва як базові в системі виробничих відносин. У свою чергу, відносини співробітництва він поділяв на відносини організованого і неорганізованого співробітництва. Ці положення мають важливе значення для економічної науки і практики господарювання в сучасних умовах. Підчас бурхливих соціально-економічних і політико-правових змін у суспільстві, порушення синхронності, забігання вперед на одних напрямах реформ, які відставання на інших, можуть призвести і, як свідчить досвід, призводять, за висловом Богданова, до анархії соціальних сил та інтересів, або розпаду цивілізації ідеї Богданова знайшли застосування в різних галузях науки, зокрема у побудові кібернетичних моделей економічних процесів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.