Об’єкти логістичного управління

Потік характеризує процес зміни запасу. Потік – це сукупність об'єктів, яка сприймається як єдине ціле, що існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.

Параметри потоку характеризують число об’єктів, які є в наявності в конкретний момент часу, і вимірюються в абсолютних одиницях.

Матеріальні потоки – це продукція у вигляді вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей, що розглядається в процесі застосування до неї різних логістичних (складування, транспортування) і технологічних (обробка, збірка т.д.) операцій і віднесена до певного часового інтервалу. Якщо матеріальний потік розглядається у певний момент часу, то він стає запасом.

Вихідний матеріальний потік поступає з логістичної системи у зовнішнє середовище. Вхідний – у зворотному напрямі.

Масовим вважається потік, що виникає в процесі транспортування не одиничним транспортним засобом, а їх групою (з/д потяг, колона автомашин).

Крупні потоки – декілька вагонів, машин. Середні – проміжний варіант між крупними та дрібними вантажопотоками. Дрібні потоки утворює кількість вантажу, що не дозволяє повністю використовувати вантажопідйомність транспортного засобу і вимагає при перевезенні поєднання з іншими, попутними вантажами.

Ваговиті потоки забезпечують повне використання вантажопідйомності транспортного засобу, вимагають для зберігання меншого складського об'єму. (маса вантажу більше 1 т при перевезенні водним транспортом; 0,5 т – при перевезенні з/д транспортом).

Легковагі потоки не забезпечують повне використання вантажопідйомності транспортного засобу. Одна тонна легковагого потоку займає об'єм більше 2 куб. м.

Насипні вантажі (зерно) можуть перевозитися без тари, володіють сипучістю. Можуть перевозитися в спеціалізованих вагонах або місткостях.

Навалювальні вантажі (вугілля, сіль) – як прищепило, мінерального походження. Можуть перевозитися без тари, володіють сипучістю, можуть мерзнути, злежуватися, спекатися.

На різних етапах руху матеріальних потоків над ними проводять логістичні операції. Логістичні операції – це будь-які операції, що здійснюються з речовинним предметами у сферах виробництва і обертання, за винятком технологічних операцій щодо виробництва матеріальних благ. Т.ч. логістичні операції – це сукупність дій, направлених на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку.

Логістичні операції діляться:

 • за можливістю переходу права власності:
  • односторонні (без переходу права власності);
  • двосторонні (з переходом);
 • за зміною споживчих властивостей:
  • з доданою вартістю;
  • без доданої вартості;
 • за природою потоку:
  • з інформаційним потоком;
  • з матеріальним потоком;
 • за відношенням логістичної системи:
  • зовнішні;
  • внутрішні.

Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій.

Інформаційний потік ділять:

 • за виглядом зв'язаних ним систем:
  • горизонтальний;
  • вертикальний;
 • за місцем проходження:
  • зовнішній;
  • внутрішній;
 • за напрямом:
  • вхідний;
  • вихідний.

Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або після нього. І може бути направлений як в один бік з матеріальним потоком, так і в інший бік. Інформаційний потік характеризується показниками:

 • джерело виникнення;
 • напрямок руху потоку;
 • швидкість передачі або прийому;
 • інтенсивність потоку і т.д.

Управляти інформаційним потоком можна:

 • змінюючи напрям потоку;
 • обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому;
 • обмежуючи об'єм потоку до величини пропускної спроможності окремого вузла або ділянки шляху.

Інформаційний потік вимірюється в одиницях оброблюваної або передаваної інформації за одиницю часу. (кілобайт, мегабайт в од. часу або сумарною кількістю документорядків в передаваній інформації).

Фінансові потоки (обігові кошти) призначаються для утворення запасів, заділів; витрат майбутніх періодів. Вони є частиною статутного капіталу підприємства і можуть формуватися за рахунок:

 • власних і прирівняних до них коштів - стійкі пасиви - засоби, які не належать підприємствам, але постійно знаходяться в його господарському обороті (кредиторська заборгованість, мінімальна заборгованість по зарплаті і т.д.);
 • позикові кошти (короткострокові кредити банків і інших комерційних організацій).

В умовах ринку продавець будує свою діяльність, виходячи з купівельного попиту, причому не тільки попиту на товар, але і попиту на види і якість послуг, пов'язаних з товаром.

Послуга – це чия-небудь дія, що приносить користь іншому. Робота за поданням послуг називається сервісом.

Об'єктом логістичного сервісу є різні споживачі матеріального потоку. Здійснюється логістичний сервіс або самою організацією (фірмою-постачальником), або експедиторською фірмою.

Всі роботи у області логістичного сервісу можуть бути розділені на три групи:

 • передпродажні – роботи по формуванню логістичного сервісу (формування політики фірми у області надання послуг);
 • в процесі продажу (інформація про наявність товару на складі);
 • післяпродажний сервіс (гарантійне обслуговування).

Якість логістичного сервісу оцінюється подальшим критеріям:

 • надійність постачання;
 • повний час від замовлення до постачання товару;
 • гнучкість постачання (можливість враховувати особливі побажання клієнта);
 • наявність товарів на складі постачальника;
 • можливість надання кредиту;
 • терміни гарантійного обслуговування і ін.

Існують дві форми організації логістичного управління:

 • централізована;
 • децентралізована.

Кожною з цих форм властива згрупована або розкидана служба постачання і збуту.

Централізована система доцільна, коли не сковується ініціатива підприємств. Перевагою цієї системи є зменшення витрат завдяки збільшенню партій товарів, створенню умов для загальної закупівельно-збутової політики фірми.

Децентралізована система застосовується на підприємствах з диверсифікованим виробництвом.