Методологія моделювання логістичних систем

У об'єкта має бути чотири якості, щоб його можна було вважати системою.

Перша якість. Система є цілісна сукупність елементів, котрі взаємодіють один з одним. Необхідно мати на увазі, що елементи існують лише в системі, а поза нею це тільки об'єкти.

Друга якість. Між елементами системи існують зв'язки, котрі є закономірною необхідністю і визначають інтегральні якості системи.

Третя якість. Наявність системоформуючих факторів, що дають змогу сформувати упорядковані зв'язки, тобто структуру.

Четверта якість. Наявність у системі інтегративних якостей, які притаманні системі в цілому, але не властиві жодному з її елементів окремо.

Всі моделі поділяються:

 1. За ступенем подоби об’єкту, що моделюється:
  1. Ізоморфні – моделі, які включають всі характеристики об’єкту-оригіналу.
  2. Гомоморфні – часткова подоба об’єктові дослідження.
 2. За матеріальністю моделі:
  1. Матеріальні.
  2. Абстрактні:
   • символічні моделі:
    • мовні – на базі словника, очищеного від всіх неоднозначностей (тезаурусу);
    • знакові;
   • математичне моделювання:
    • аналітичне моделювання;
    • імітаційне моделювання.

Для логістичних систем характерним є сумісність усіх елементів, наявність зв'язків між ними, а також адаптивність та гнучкість.

Логістична система – адаптивна система зі зворотнім зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції та операції. Вона, як правило, складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем.

Під логістичною системою розуміють організаційно-управлінський механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком.

Гнучка логістична система – система, в якій доведення матеріального потоку до споживача здійснюється як за прямими зв'язками, так і за участю посередників.

Логістична система з прямими зв'язками – система, в якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників на основі прямих господарських зв'язків.

Ешелонована логістична система – система, особливість якої полягає в тому, що матеріальний потік на шляху від виробника до споживача проходить принаймні через одного посередника.

В прямих логістичних системах, як правило, використовують прискорені засоби транспортування разом з інформаційними технологіями, що дозволяє швидко обробляти замовлення споживачів, а також дозволяє скоротити терміни доставки і значною мірою компенсує географічну роз'єднаність постачальників та споживачів.

Однак можливості прямих систем обмежені великими транспортними витратами.

Системний підхід дозволяє побачити об’єкт дослідження як комплекс взаємопов’язаних підсистем, які об’єднані загальною метою. Системний підхід не існує у вигляді певної концепції – це набір принципів:

 • принцип послідовного просунення по етапах створення системи;
 • принцип узгодження інформаційних, надійносних, ресурсних та інших характеристик систем;
 • принцип відсутності конфліктів між цілями окремих підсистем і головними цілями всієї системи.