Виробнича логістика

Головною метою діяльності підприємства є забезпечення своєчасного і комплектного постачання продукції щодо господарських договорів. Головна мета досягається шляхом реалізації наступних принципів:

 1. Мінімізація витрат на виробництво:
  • забезпечення безперервності завантаження працівників і робочих місць;
  • забезпечення безперервності руху матеріальних потоків у виробництві.
 2. Підвищення ефективності процесів виробництва - реалізація основних принципів організації виробництва.
 3. Забезпечення працездатності виробничої системи в заданому діапазоні якісних і кількісних показників.
 4. Забезпечення реалізації повного циклу управління.

Раціональна організація і управління матеріальними потоками припускають обов'язкове використання основних логістичних принципів: однонаправленості, гнучкості, синхронізації, оптимізації, інтеграції потоків процесів.

Сучасна організація і оперативне управління виробництвом (матеріальними потоками) повинні відповідати ряду вимог:

 1. Забезпечення ритмічної, узгодженої роботи всіх ланок виробництва по єдиному графіку і рівномірного випуску продукції.
 2. Забезпечення максимальної безперервності процесів виробництва.
 3. Забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і мінімальної трудомісткості планових робіт.
 4. Забезпечення достатньої гнучкості і маневреності в реалізації мети при виникненні різних відхилень від плану.
 5. Забезпечення безперервності планового керівництва.

Закони організації високоефективних, ритмічних виробничих процесів:

 • закон впорядкованості руху предметів праці у виробництві;
 • закон календарної синхронізації тривалості технологічних операцій;
 • закон емерджентности основних і допоміжних виробничих процесів;
 • закон резервування ресурсів у виробництві;
 • закон ритму виробничого циклу виконання замовлення.

Використання вищеназваних законів організації виробничих процесів дозволяє спланувати і підтримувати ритмічну роботу виробничих підрозділів підприємства, тобто роботу у формі раціональної організації виробничих процесів, при якій процеси виготовлення окремих деталей, комплектів деталей і виконання окремих замовлень програми поєднуються за певним планом.

Розглянемо вище перераховані закони.

 1. Закон впорядкованості руху предметів праці у виробництві – без попередньої організації руху предметів праці за типовими міжцеховими і внутрішньоцеховим технологічним маршрутами неможливе планування ходу виробництва. Впорядкований рух деталей у виробництві може досягатися двома способами:
  • стандартизацією і типізацією міжцехових і внутрішньо цехових технологічних маршрутів;
  • проектуванням типової схеми руху предметів праці у виробництві.
 2. Закон безперервності ходу виробничого процесу. Будь-які зміни організації руху предметів праці в просторі не повинні порушувати односпрямованості матеріальних потоків. Інакше будуть втрачена достовірність календарно-планових розрахунків і надійність своєчасного виконання зобов'язань щодо постачання продукції.
 3. Закон ритму виробничого циклу виготовлення виробу. Роботи повинні бути взаємозв'язані як за терміном, так і за обсягом і структурою використовуваних ресурсів в часі і просторі.
 4. Закон календарної синхронізації циклів процесів виготовлення виробів і їх частин. Некерована синхронізація приводить до багатократного перевищення раціонального рівня незавершеного виробництва і великих втрат робочого часу робочих і устаткування.
  • Синхронізація циклів технологічних операцій досягається або міжопераційним пролежуванням предметів праці, або простоями робочих місць в процесі виготовлення виробів.
  • Синхронізація циклів виготовлення деталей: якщо деталі мають однакову кількість операцій, то їх цикли вирівнюються за рахунок вирівнювання тривалості їх операцій.

Організація виробничих процесів як напрям розвитку виробничих систем припускає зменшення неврегульованості, різноманітності і невизначеності в русі предметів праці як в просторі, так і в часі.