Перспективи застосування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах

У сучасних економічних умовах все більшу роль відіграє розробка нових методів управління підприємством. Одним із таких методів є реінжиніринг бізнес-процесів. Механізм його дії заснований на застосуванні останніх досягнень науки і техніки, постійному оновленні бізнесу, інноваціях, що так актуально для розвитку нашої країни. Визначення реінжинірингу виникло у 1990 році у статтях, опублікованих Хаммером і Давенпортом та Шортом, які визначали реінжиніринг як фундаментальне переосмислення і радикальнее перепроектування ділових процесів для досягнення поліпшень показників діяльності підприємств, таких як вартість, якість, сервіс і темпи.

Над дослідженням даної теми працювали такі фахівці як Горлачук В.В., Яненкова І.Г., Гончарова М.Л., Тельнов Ю.Ф. та ін. Для вітчизняної економіки реінжиніринг є відносно новим напрямком, який потребує подальших досліджень перспектив його використання.

Входження України до світового торговельно-економічного простору обумовило необхідність використання сучасних технологій ведення бізнесу, однією з яких є реінжиніринг бізнес-процесів (РБП). Економічна ситуація України потребує кардинальних змін у економічній сфері, збалансованості дій підприємницьких структур і держави. Підприємствам необхідно адаптуватись до постійно змінного середовища, впроваджувати нові технології управління існуючим потенціалом для створення гнучкої конкурентноздатної організації. Діяльність фірм складається з величезної кількості бізнес-процесів, що повторюються, кожен з яких є послідовністю дій та рішень, націлених на досягнення певної мети. Змінюючи певні бізнес-процеси можна вирішити організаційні та технологічні проблеми, прискорити просування нових технологій та підвищити якість товарів або послуг.

Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) – один із найскладніших етапів у підвищенні конкурентноспроможності компанії, доведенні її до рівня саморегульованої організації в умовах динамічного ринку. РБП полягає в революційному усуненні в компанії кризових явищ (точкове покращення бізнес-процесів), комплексній трансформації компанії (комплексне покращення бізнес-процесів), створенні і підтримці системи безупинних покращень результативності бізнесу. Тобто реінжиніринг – це відмова від сталих процедур, свіжий погляд на роботу зі створення продукту чи послуги і надання цінності клієнту.

Основною метою РБП є найбільш повне врахування функцій та завдань торговельних підприємств, різке прискорення реакції підприємства на зміни у потребах споживачів при істотному зниженні витрат. У цьому контексті варто зазначити, що торговельне підприємство – це самостійний майновий комплекс, що включає будинки, споруди, товарні знаки, устаткування тощо. Воно є суб’єктом господарювання з правом юридичної особи, здійснює операції з закупівлі та реалізації товарів з метою задоволення ринкових потреб й отримання прибутку.

Даний метод застосовують майже у всіх сферах бізнесу. Його соціальна значимість визначається багатостороннім використанням людського фактору, масштабним застосуванням новітніх технологій і розробок, вирішенням складних комплексних проблем.

У реінжинірингу виділяють два види діяльності, що істотно відрізняються:

  • кризовий реінжиніринг – передбачає рішення суттєвих проблем підприємства, коли справи пішли дуже погано і потрібний комплекс заходів, що дозволить ліквідувати «джерела захворювання»;
  • реінжиніринг розвитку – застосовується, коли справи в організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка розвитку, почали випереджати конкуренти.

Щодо українських підприємств, то у даній економічній ситуації, для них властивий кризовий реінжиніринг, оскільки більшість підприємств в державі знаходяться у стані довготривалої кризи та коливаються між «життям» та «смертю» компанії.

Для вітчизняних підприємців РБП може стати чудовим шансом виходу на новий рівень бізнес-відносин, чинником підвищення конкурентоспроможності фірми та можливістю виходу її на світові ринки.

Під час проведення РБП, підприємство цікавить не статичний, а динамічний результат. Це ми можемо зрозуміти, якщо розглянемо основні відмінності реінжинірингу та процесупостійного шляху оптимізації бізнес-процесів:

Параметри Поступова оптимізація Реінжиніринг
Рівень змін Нарощуваний Радикальний
Початкова точка Існуючий процесс «Чистий лист»
Частота змін Безперервно / одноразово Одноразово
Необхідний час Короткий Довгий
Напрям Знизу вгору Зверху вниз
Охоплення Вузьке, на рівні функцій Широке, міжфункціональне
Ризик Помірний Високий
Основне середовище Статистичне управління Інформаційні технології
Тип змін Культурний Культурний / Структурний

Отже, як ми можемо побачити з таблиці, реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення бізнес-процесів, що застосовується за необхідності радикальних змін і передбачає створення цілком нових, більш ефективних бізнес-процесів на підприємстві з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування організації.

Однак, як і у будь-якого засобу управління, у РБП є певні недоліки: він передбачає обов’язкове адміністративно-командне управління; при проведенні перепроектування розглядається сам бізнес-процес. Також, нажаль, не всі підприємства можуть дозволити собі реінжиніринг, оскільки є нестача кваліфікованих спеціалістів з реінжинірингу, опір працівників змінам, нестача коштів тощо.

Отже, проаналізувавши таке поняття , як реінжиніринг, можемо зробити висновки, що він застосовується майже у всіх сферах бізнесу, оскільки його використання в управлінні підприємством сприяє не тільки підвищенню економічної ефективності, а й визначається всебічним використанням людського фактору, масштабним застосуванням новітніх технологій та розробок, вирішенням складних комплексних проблем. В Україні застосування РБП може суттєво покращити ринкову діяльність, ліквідувати кризові явища. Якщо врахувати специфіку української економіки, стратегічним завданням підприємств є провадження комплексної програми реінжинірингу, що включає якісне вдосконалення основних бізнес-процесів з одночасним застосуванням новітніх інформаційних технологій.

Джерело: Турчак В.В, Погребняк С.О., Грушко А.С. «Перспективи застосування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах України»