Питання удосконалення методики аналітичної обробки інформації

Якісні зміни у економіці нашої країни настійно вимагають по-новому підходити до методики аналітичної обробки інформації та до критеріїв оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності промислових підприємств і виробничих об’єднань. Увага в методиці, на сам перед, повинна бути звернена на головні аспекти розвитку виробництва, які мають в сучасних умовах першочергове значення для підвищення його ефективності.

В.І. Ленін неодноразово проводив думку про те, що із усього комплексу безлічі питань із управління виробництвом «потрібно вміти відокремити практично найважливіше …». У сучасної практиці на перше місце висувається не просто вивчення виконання показників, передбачених планом, як це мало місце у порівняно недалекому минулому, а вивчення наукової обґрунтованості та напруги планових завдань, вивчення динаміки зростання ефективності виробництва в результаті використання досягнень науково-технічного прогресу, покращення якісних характеристик та параметрів продукції, найбільш повного використання усіх внутрішньовиробничих резервів.

Найважливішим принципом економічної політики, який лежить в основі управління нашою економікою, виступає принцип планомірності. Саме планування було і залишається центральною ланкою системи управління. Цей факт висуває відповідні вимоги до методики економічного аналізу виробничо-господарської діяльності промислових підприємств та виробничих об’єднань.

У зв`язку із розширенням масштабів та прискоренням темпів науково-технічного (інноваційного) прогресу однією із актуальних задач аналізу стає визначення його ролі у підвищенні ефективності виробництва. Поряд із збільшенням економічного ефекту від впровадження заходів із науки та техніки, на промислових підприємствах і в виробничих об’єднаннях з`явилася тенденція виникнення якісно нової групи виробничо-господарських втрат, що проявляється у зменшенні отриманого ефекту в результаті недостатнього використання досягнень науково-технічного прогресу.

Такому положенню неабиякою мірою сприяє та обставина, що на практиці за рядом причин планування результатів науково-технічного прогресу не забезпечене відповідною системою обліку і контролю. Наприклад, із звітних даних промислових підприємств і виробничих об’єднань неможливо отримати інформацію про зростання показників ефективності виробництва під впливом науково-технічного прогресу. В цих умовах особливо зростає роль методики аналітичної обробки інформації діяльності промислових підприємств та виробничих об’єднань, яка повинна забезпечувати встановлення в економічних показниках частки економічного ефекту за рахунок результатів дії науково-технічного прогресу, швидкість окупності капітальних інвестицій, пов`язаних з проведенням заходів із технічного удосконалення виробництва, визначення втрат від недостатнього використання досягнень науки і техніки, а також виявлення наявних у цієї області резервів підвищення ефективності виробництва. Саме на цьому питанні передбачають зараз акцентувати увагу в методиці аналізу багато які вчені та працівники промисловості.

Найважливішими критеріями при оцінці ефективності роботи промислових підприємств і виробничих об’єднань виступають показники покращення якості продукції та роботи. Із усією впевненістю можливо сказати, що проблема якості користується не достатньою увагою з боку фахівців. Навпаки, практично можливо відзначити той беззаперечний факт, що існує незначна кількість наукових робіт із економічного аналізу, в яких автори у тієї чи іншої мірі підіймали би питання пов’язані з аналізом якісних характеристик та техніко-економічних периметрів промислових видів продукції. Однак, як відзначає авторський колектив у складі М.І. Баканова, А.М. Кашаева, А.Д. Шеремета: «якщо узагальнити все написане про це, тоді можливо зробити висновок, що рівень розроблення методики аналізу якості продукції ще далеко не відповідає сучасним вимогам».

Тому методика аналітичної обробки інформації повинна сприяти виявленню резервів покращення якості і дозволяти оцінити роботу кожного колективу, кожного виконавця з урахуванням того вкладу, який внесено ними у підвищення якості кінцевої продукції, а також тієї дії, яку зроблено ними на покращення результатів роботи інших учасників виробництва.

Ще один об`єкт дослідження, на який потрібно було б звернути увагу в методиці економічного аналізу, - внутрішньовиробничі резерви. Всебічний аналіз резервів, наявних у промислових підприємств та виробничих об’єднань, допомагає сформулювати ключові напрямки розвитку у вирішенні технічних, економічних та соціальних завдань і науково обґрунтувати шляхи підвищення ефективності виробництва. Методика аналізу повинна утримувати в собі систему виявлених резервів підвищення ефективності виробництва за рівнями управління, за різними напрямками розвитку виробничо-господарської діяльності та окремим елементам виробничого процесу надавати апарат для їх наступного узагальнення і комплексної оцінки.

Дуже важливе значення при аналізі внутрішньовиробничих резервів має проблема їх пріоритетів з точки зору національних господарських інтересів. У цьому зв`язку методика економічного аналізу на сам перед повинна орієнтувати на пошук таких резервів, які забезпечують розвиток виробництва за рахунок всемірного підвищення його інтенсифікації, тобто випереджаючого зростання результатів виробництва по відношенню до витрат.

Джерело: Ткаченко С.А. «Відносно акцентування уваги на найбільш важливих з точки зору інтересів підприємства питаннях удосконалення методики аналітичної обробки інформації»