Напрямки використання інформаційних систем в менеджменті

У наш час інформація стає таким самим товаром, як і продукція. Багато підприємств визначають основним джерелом інформації щодо інновацій участь у закордонних виставках, контакти з іноземними фахівцями, стажування на відомих і великих підприємствах, закордонні відрядження. Однак, оскільки такі можливості доступні далеко не всім підприємствам, то наявної інформації недостатньо.

Інформація, особливо її автоматизована обробка, і тепер залишається важливим фактором підвищення ефективності діяльності будь-якого підприємства. Важливу роль у використанні інформації відіграють способи її реєстрації, обробки, нагромадження і передачі, систематизоване збереження інформації і її видача в потрібній формі.

В сучасних умовах у великих організаціях створені і ефективно діють інформаційні системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття управлінських рішень і вирішують наступні задачі: обробку інформації, реалізацію інтелектуальної діяльності з метою створення інформації.

Інформаційна система менеджменту – інтегрована організаційна стратегія управління автоматизованою інформаційною інфраструктурою організації з метою створення умов ефективного функціонування інформаційних ресурсів і задоволення інформаційних потреб споживачів.

Різноманітність автоматизованих інформаційна система менеджменту з кожним роком все зростає. В залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи: управляючі (АСУТП, АСУВ), проектуючи (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні системи), діагностичні, моделюючі, системи підготовки прийняття рішення (СППР), а в залежності від сфери використання – адміністративні, економічні, виробничі, медичні, навчальні, екологічні, екологічні, криміналістичні, військові та інші.

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем менеджменту, є потреби організації та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування.

В останні десятиріччя менеджмент у найрозвинутіших країнах переводиться на творчі інформаційні технології нового вищого рівня. Творчі інформаційні технології, які означають вищий етап комп’ютеризації менеджменту, характеризуються двома важливими особливостями:

  • по-перше, можливістю переробки і використання інформації у вигляді знань, тобто змістовної взаємодії з об’єктом і соціальним середовищем;
  • по-друге, інформаційно-динамічні технології охоплюють увесь інформаційний цикл – від матеріально-енергетичних і трудових затрат на створення інформаційних ресурсів до закінчення їх використання з метою переводу об’єкту на новий етап.

Творчі системи (Creative System) – це розраховані та спроектовані за принципами соціальної інженерії «машини», які практично знімають обмеження на природні (фізіологічні та історичні) межі «інформаційної продуктивності» людини і посилюють творчу міць людського інтелекту на декілька порядків. Інтегральна функція таких систем полягає в тому, щоб автоматизованими способи акумулювати увесь потенціал знань, які відносяться до певної галузі.

Сучасна інформаційна система організації дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:

  1. Прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі).
  2. Ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне розповсюдження різноманітних повідомлень.
  3. Ефективну взаємодію із суміжниками по технологічних маршрутах за рахунок використання більш інформованих та наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень.
  4. Виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх ланок на такі високо ефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок зменшення часу на здійснення малопродуктивної діяльності.
  5. Використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування оперативного управління на нижній та середніх ланках управління виробництвом.

Отже, розвиток інформаційних систем менеджменту дасть змогу здійснювати ефективне управління при порівняно незначних витратах, адже сучасні розробки інформаційних систем менеджменту просуваються вперед досить успішно, використовуючи останні досягнення в галузі технологій інформаційних систем та комунікацій. Завдяки цьому інформаційні системи менеджменту стали задовольняти зростаючі вимоги до забезпечення інформацією своїх споживачів.

Джерело: Марчук Ю.А., Киш Л.М. «Сучасні напрямки використання інформаційних систем в менеджменті»