Основи самоменеджменту

Самоменеджмент – це сукупність процесів, пов'язаних з плануванням, організацією, стимулюванням і контролем менеджера над власною діяльністю, які забезпечують його ефективне функціонування в системі управління. Самоменеджмент – сукупність раціональних методів і організаційних важелів управління менеджером власною працею. Система самоменеджменту ґрунтується на реалізації наукових підходів в сфері:

 • планування діяльності;
 • взаємодії і інтеграції власної роботи в систему зовнішнього оточення;
 • навчання і саморозвиток;
 • наукова організація праці;
 • моніторингу змісту власної роботи і її результатів;
 • контролю відповідності особистої роботи вимогам зовнішнього і внутрішнього середовища;
 • стимулювання власної діяльності.

Під технікою особистої роботи розуміють сукупність технологій, методів і прикладів організації праці, які забезпечують ефективну роботу менеджера. Техніка особистої роботи направлена на оптимізацію витрат часу і сприяє зростанню продуктивності менеджера.

Ефективне використовування тимчасового ресурсу забезпечується за рахунок:

 • скорочення часу окремих видів робіт і операцій;
 • скорочення прямих втрат часу;
 • планування і контролю використаного часу;
 • перерозподілу і делегування робіт.

Ці елементи складають систему тайм-менеджменту.

Джерела:

 1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
 2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
 3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
 4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
 5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.