Склад і елементи фінансової звітності

Фінансові звіти – це моделі господарської одиниці у грошовому вимірі. Складання фінансової звітності регулює МСБО, зокрема МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. В Україні фінансова звітність складається та подається у відповідні органи згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-XIV, ПСБО 1”Загальні вимоги до фінансової звітності ”, затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. №87, ПСБО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджений наказом МФУ від 25.02.2000 р. №39, постановою КМУ “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” від 28.02.2000 р. № 419, наказом МФУ “Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами” від 24.03.2000 р. №61 та ін.

Згідно з МСБО фінансова звітність містить:

 • Баланс;
 • Звіт про прибутки;
 • Звіт про зміни у власному капіталі;
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Виклад облікової політики та пояснювальні примітки.

Національні ПСБО України встановлюють наступні форми фінансової звітності:

 • Форма №1 – Баланс;
 • Форма №2 – Звіт про фінансові результати;
 • Форма №3 – Звіт пор рух грошових коштів;
 • Форма №4 – Звіт про власний капітал;
 • Форма №5 – Примітки до річної фінансової звітності.

МСБО та ПСБО встановлюють наступні елементи фінансових звітів: активи, пасиви, власний капітал, доходи, витрати, прибутки, збитки, рух грошових коштів.

Елементи фінансових звітів поділяються на окремі статті, які можуть об’єднуватись в однорідні групи виходячи з певної класифікації. Визнання – це процес опису, оцінки та включення до фінансового звіту певної статті.

Отже, визнання передбачає словесний опис статті та визначення грошової суми, в якій елементи звітності мають бути відображені у фінансовій звітності.

Стаття визнається як елемент фінансового звіту, якщо відповідає двом критеріям:

 • існує імовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов’язаних з нею;
 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Джерело – глава з навчального посібника:

Гришко Н.В. Фінансовий облік: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 264 с.