Звіт про прибутки та збитки в звітності США

Найважливішою формою вираження ділової активності підприємства є величина поточного результату за певний період, а саме прибутку від господарської, інвестиційної і фінансової діяльності. У всьому діловому світі відомості про формування і використання прибутку розглядаються як найзначуща частина фінансової звітності підприємства. В більшості країн законодавче закріплено декілька форм звіту про прибутки та збитки, серед яких господарюючі суб'єкти мають право обирати таку, яка найточніше представляє елементи результатів діяльності.

Звіт про прибутки та збитки, або як його ще називають в деяких країнах, - звіт про фінансові результати, акумулює інформацію про доходи та витрати компанії за звітний період. Також, як і в балансі, в адресній частині цього звіту міститься інформація про назву компанії, назву самого звіту, період, за який він складений тощо.

 

В США головним призначенням звіту про прибутки та збитки є відображення змін капіталу акціонерів компанії під впливом доходів та витрат, отриманих в поточному періоді. На відміну від української практики обліку, в США компанії користуються значною свободою при виборі формату надання звіту про прибутки та збитки. Існують два способи їх складання – одноступеневий та багатоступеневий.

Одноступенева форма має більш спрощений вигляд і дозволяє розрахувати чистий прибуток, віднімаючи від загальної суми доходів загальну суму видатків.

При одноступеневому способі позиції звіту про прибутки та збитки діляться на дві категорії: доходи та прибуток, з одного боку, та витрати і збитки – з іншого. Отримання показника прибутку здійснюється в один крок – за допомогою віднімання загальної суми витрат із загальної суми доходів. Зазвичай при використанні такого способу рядки прибутку носять назву прибуток від операцій або прибуток від безперервної операції. В російській системі бухгалтерського обліку аналогом цього показника є чистий дохід від основної діяльності.

Наведемо порядок складання звіту про прибутки та збитки за багатоступеневою формою:

виручка від продажу (чиста, без повернень товарів та знижок)

-

собівартість реалізованої продукції (прямі витрати на оплату праці, прямі витрати матеріалів, виробничі накладні витрати)

=

валовий прибуток

-

операційні витрати (загальні та адміністративні витрати, витрати на продаж)

=

операційний прибуток

+/-

інші прибутки та збитки

+/-

випадкові прибутки та збитки

=

прибуток до оподаткування

-

податок на прибуток

=

чистий прибуток (збиток)

При наявності у компанії доходу від операцій, які не є безперервними, тобто не повторюються періодично із року в рік, використовується багатоступеневий метод, оскільки ЗПБО США вимагають окремого відображення таких операцій та розрахунку чистого доходу.

При багатоступеневому способі у звіті про прибутки та збитки окремо відображається основна діяльність, діяльність, що не повторюється з періоду в період, фінансова діяльність, податкові платежі, операції філій компанії, звітність, яка не консолідована в її власну звітність, та інші подібні показники.