Якісні характеристики фінансових звітів

Концепції складання фінансової звітності встановлюють та визначають властивості бухгалтерської інформації, що відбивають її корисність для процесу прийняття рішень. Головна мета МСБО та ПСБО полягає в тому, що фінансові звіти мають правдиво відображати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Якісні характеристики визначають ступінь корисності інформації, що наведена у фінансових звітах. ПСБО 1 виділяє чотири основні якісні характеристики фінансової інформації: дохідливість, доречність, достовірність та зіставність.

Дохідливість – це якість інформації, яка дає можливість користувачам сприймати її значення. Однак це не означає, що користувачі зможуть правильно зрозуміти зміст фінансових звітів без необхідних базових знань у галузі бізнесу, економіки та бухгалтерського обліку.

У зв’язку з цим інформація про складні поняття, що є корисною для прийняття економічних рішень, не повинна виключатися із звітності через складність розуміння її окремими користувачами.

Отже, інформація, яка подається у фінансових звітах, має бути розрахована на її розуміння та однозначне тлумачення користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Доречність характеризує здатність інформації впливати на рішення, що приймаються на її основі. Іншими словами, інформація вважається доречною, якщо вона здатна вплинути на прийняття рішень користувачами та допомогти їм оцінити минулі, поточні та майбутні події.

Доречність інформації визначається її суттєвістю, своєчасністю та можливістю використання для прогнозування. Згідно з ПСБО суттєвою вважається інформація відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової інформації.

Найдостовірніша інформація втрачає сенс, якщо вона надана користувачам з запізненням. Тому фінансові звіти мають бути надані користувачам у строки, що забезпечують їх ефективне використання. Виходячи із цього, згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою КМУ від 20.02. 2000 р. №419, квартальна фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 25-го числа місяця (консолідована – 45 днів після закінчення кварталу), що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 20 лютого (консолідована – 15 квітня) наступного за звітним року.

Інформація, наведена у звітах, повинна не тільки відображати результати минулої діяльності, а й бути корисною для прогнозування майбутніх прибутків, дивідендів та інших виплат.

Достовірність інформації означає, що вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Зіставність інформації характеризує можливість користувачів порівнювати фінансові звіти за різні періоди та фінансові звіти різних підприємств.

Принцип бухгалтерського обліку – це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку існують такі принципи:

  • обачності;
  • повного висвітлювання;
  • автономності;
  • послідовності;
  • безперервності;
  • нарахування та відповідності доходів та витрат;
  • превалювання сутності над формою;
  • історичної (фактичної) собівартості;
  • єдиного грошового вимірника;
  • періодичності.

Джерело – глава з навчального посібника:

Гришко Н.В. Фінансовий облік: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 264 с.