Бухгалтерські рахунки

Кожне підприємство використовує набір бухгалтерських рахунків, за допомогою якого здійснюється формування облікової та звітної інформації про господарську діяльність. На них відображаються всі зміни, які відбуваються з активами, зобов'язаннями та капіталом під впливом господарських операцій.

Бухгалтерські рахунки відкриваються на кожен вид активу, капіталу і зобов'язань, а також на доходи і витрати. Кожен рахунок має назву, що відповідає відображеному на ньому об'єкту, і кодове позначення.

 

В країнах англо-американської системи обліку бухгалтер має значну свободу в розробці системи рахунків. В країнах СНД назви рахунків та їх коди визначаються єдиним Планом рахунків бухгалтерського обліку, який розробляється централізовано. Аналогічно будується номенклатура бухгалтерських рахунків в країнах континентальної системи обліку (Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія тощо).

У системі бухгалтерського обліку всіх країн природа економічних впливів господарських операцій може мати два напрями: збільшення (+) або зменшення (-). В зв'язку з цим рахунок розбивається на дві інформаційні зони, кожна з яких (залежно від відображеного на рахунку об'єкту спостереження) призначена для обліку змін, спрямованих на збільшення або зменшення початкової величини показника, що характеризує стан об'єкту спостереження на початок звітного періоду (такий показник називається початкове сальдо). Історично склалося, що ліва сторона рахунку називається дебет, а права - кредит.

Класифікація рахунків. Велика кількість об'єктів бухгалтерського спостереження характеризується суттєвою різноманітністю (будинок, споруда, транспортні засоби, програмні продукти, ліцензії, грошові кошти, капітал, резерви, фонди, господарські процеси та факти, фінансові результати та їх використання тощо). Це викликає необхідність упорядкування об'єктів спостереження, їх класифікації за певними ознаками.

Наприклад, класифікація рахунків у Франції випливає з побудови національного плану рахунків. Тут виділяють чотири категорії рахунків:

 • балансові – 1-5 класи рахунків (дозволяють складати бухгалтерський баланс);
 • позабалансові – 6-7 класи рахунків (призначені для обліку затрат і визначення результатів діяльності);
 • затрати-випуск-результати – 8 клас рахунків;
 • управлінські рахунки – 9 клас рахунків.

США рахунки поділяються на дві групи:

 • постійні рахунки: рахунки активів, пасивів та капіталу акціонерів;
 • тимчасові рахунки: рахунки доходів, витрат, прибутків та збитків.

Взагалі в США не використовуються позабалансові рахунки. Об'єкти бухгалтерського спостереження, для відображення яких, наприклад, в Україні використовують позабалансові рахунки, обліковуються там на балансових рахунках основної діяльності підприємств.

В практиці закордонного обліку найпоширенішими підходами до класифікації бухгалтерських рахунків є:

 • класифікація рахунків в розрізі елементів, що складають основу бухгалтерського рівняння;
 • поділ рахунків на групу реальних, номінальних та змішаних рахунків;
 • класифікація рахунків на основі форм фінансової звітності.

Розглянемо детальніше кожну з названих класифікаційних груп.

Класифікація рахунків в розрізі елементів, що складають основу бухгалтерського рівняння, полягає в їх поділі на рахунки активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат:

 • Рахунки активів призначені для обліку видів майна яке належить підприємству і яке знаходиться в його обороті (наприклад грошові кошти в банку, рахунки до отримання, векселі до отримання, торгові товарні запаси виробничі запаси, земля, будівлі, споруди, меблі, обладнання.
 • Рахунки зобов’язань відображають різні види кредиторської заборгованості і боргових зобов'язань перед іншими підприємствами, банками, бюджетом, найманими робітниками, органами медичного та соціального страхування (наприклад, рахунки до сплати, векселі до сплати облігації до сплати тощо).
 • Рахунки капіталу характеризують розмір участі власників у фінансуванні майна (активів) даного підприємства. Кількість і склад рахунків, які належать до цієї групи, залежать від форми власності капіталу.
 • Рахунки доходів відображають суму доходів, отриманих підприємством від продажу готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також доходів, отриманих від реалізації майна підприємства (будівель, споруд, землі обладнання акцій інших підприємств, товарно-матеріальних цінностей тощо), доходів, отриманих у вигляді дивідендів на Інвестиції, вкладені в цінні папери (акції, облігації) інших підприємств, доходів, отриманих у вигляді відсотків, інші види доходів.
 • Рахунки витрат відображають витрати ресурсів, в результаті яких стало можливим одержання в звітному періоді доходів. Кожне підприємство в силу! витрат і специфіки своєї господарської діяльності споживає різні види матеріальних і фінансових ресурсів і через це може використовувати різні бухгалтерські рахунки для обліку своїх витрат.

Поширеним підходом до класифікації бухгалтерських рахунків є віднесення рахунків активів, зобов'язань і капіталу до групи так званих реальних рахунків, а рахунків доходів і витрат - до так званих номінальних рахунків.

Така класифікація застосовується для того, щоб виділити тимчасові відмінності, притаманні рахункам різних груп основного бухгалтерського рівняння. Термін «реальний», який застосовується щодо рахунків активів, зобов'язань і капіталу, підкреслює відносну постійність тих об'єктів обліку, для яких призначені ці рахунки. Термін «номінальний» застосовується для характеристики рахунків доходів і витрат, які складають основу звіту про прибутки та збитки. Він підкреслює періодичність, плинність і обмеженість рамками певного часового інтервалу, протягом якого мали місце продаж продукції і відповідні їм витрати ресурсів.

Окремі рахунки несуть в собі елементи постійності і тимчасовості. Такі рахунки відносяться до групи так званих змішаних рахунків.

Важливою групувальною ознакою при класифікації бухгалтерських рахунків є та форма фінансової звітності, в якій знаходять відображення відповідні об’єкти обліку. Згідно з таким підходом, вся сукупність бухгалтерських рахунків поділяється на дві основні групи: рахунки балансу та рахунки звіту про прибутки та збитки.