Експертиза фінансових результатів

Згідно до закону України «Про судову експертизу», судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду.

Судово-бухгалтерська експертиза – це є дослідницький процес в пошуках істини в господарських правовідносинах з метою правильного прийняття рішення правоохоронними органами, яка проводиться експертом-бухгалтером. Вона належить до найпоширеніших видів судових експертиз, які застосовують при розгляді кримінальних і цивільних справ, коли виникають питання, для розв’язання яких необхідні спеціальні знання з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

Фінансово-господарський зміст судово-бухгалтерської експертизи полягає в реалізації нею знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, у специфіці предмета та методів дослідження.

Перевірка правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності економічного суб'єкта значно відрізняється від перевірки інших статей активів і зобов'язань суб’єкта господарювання. Фінансовий результат включає результат всіх операцій, згрупованих за відповідними категоріями доходів і витрат за звітний період.

Експертиза фінансових результатів може здійснюватися з різних питань, які ставляться правоохоронними органами, зокрема питань, пов'язаних з перевіркою законності фінансово-господарської діяльності суб’єкта, формування витрат і доходів за видами, чистого прибутку господарюючого суб’єкта, прийняття рішень і виплати дивідендів, доходів засновникам, учасникам.

Метою експертизи є сформування думку про достовірність кінцевого фінансового результату, законності формування фінансового результату та його основних елементів (доходів і витрат). Доходи і витрати за видами можуть розглядатися як окремий об'єкт експертного дослідження (наприклад, виручка від продажу продукції (виконаних робіт, наданих послуг), собівартість продукції, витрати з реалізації продукції тощо).

Для досягнення мети перевірки необхідно проконтролювати:

 • правильність формування фінансового результату від реалізації продукції (робіт , послуг); продажу товарів , основних засобів та інших активів; операційні витрати і доходи; відповідність звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
 • облік позареалізаційних доходів і витрат;
 • облік використання прибутку.

Об'єктами експертизи фінансових результатів як правило є:

 • виконання показників виробництва, продажу і собівартості реалізації продукції, продажу товарів, витрат і доходів суб’єкта підприємницької діяльності;
 • дисципліна поставок за обсягами, термінами, асортименту і якості продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
 • розрахунок собівартості продукції або ціноутворення, дотримання норм, нормативів, кошторисів витрат;
 • незавершене виробництво, його залишки і комплектність;
 • витрати на будівельно-монтажні роботи , в тому числі для будівельних організацій;
 • збереження продукції або товарів при транспортуванні, виробництві та продажі;
 • фінансовий прибуток (збиток), що представляє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій суб’єкта підприємницької діяльності;
 • інші витрати і доходи суб’єкта підприємницької діяльності;
 • облік операцій з формування доходів і витрат, фінансового результату та його використання;
 • нестача продукції, брак, приписки і розмір заподіяної шкоди, їх обґрунтованість, відповідальні особи;
 • чистий прибуток і дивідендна політика, тощо.

Джерелами інформації, які використовує судово-бухгалтерська експертиза при дослідженні окреслених питань включають в себе нормативну і фактографічну інформацію.

До нормативної інформації відносяться положення з бухгалтерського обліку, методичні вказівки та галузеві інструкції з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (виконаних робіт, наданих послуг), застосування та оформлення первинної документації, наприклад Наказу Про облікову політику тощо. До нормативної інформації, що застосовується в суб’єкта підприємницької діяльності, відносяться статут, облікова політика, бізнес-план, по якій судово-бухгалтерська експертиза дає оцінку правомочності досліджуваних господарських операцій, відображених у фактографічної інформації. До якої належить первинна та звітна бухгалтерська документація.

При проведенні експертного дослідження застосовуються такі методи і процедури: інспектування; перерахунок; запит, підтвердження; перевірка оподаткування; аналітичні процедури тощо.

Аналітичні процедури широко застосовуються при експертизі видаткових та дохідних операцій, тому що данні показники є саме основними аналітичними показниками для оцінки фінансового стану, рентабельності діяльності суб’єкта підприємницької діяльності. При експертизі використовуються всі прийоми і процедури фінансового аналізу: порівняння, зіставлення, аналіз структури, факторний аналіз, коефіцієнтний аналіз.

Основним джерелом інформації при проведенні судово-бухгалтерської експертизи є первинна бухгалтерська документація, регістри синтетичного обліку, бухгалтерська звітність та дані головної книги суб’єкта підприємницької діяльності.

Джерело: Скорба О.А. «Експертиза фінансових результатів»