Виховання як цілеспрямована діяльність педагога

Проблема виховання є одній з найскладніших, суперечливих і важких для вирішення завдань в загальній системі освіти. Складність визначається: відсутністю критеріїв оцінки результатів; труднощами організації процесу виховання; багатогранністю завдань виховання, тривалістю виховного процесу.

Виховання – в широкому педагогічному розумінні слова – сукупність всіх впливів, направлених як на дитину, так і на дорослого. Виховання – це цілеспрямований і систематичний процес впливу вихователя на вихованців з метою привити їм якості, які цінуються людьми і суспільством.

 

Мету виховання припускає набір доцільних дій для досягнення певних якостей моделі особи, доповненої з урахуванням соціальних вимог і самовиховання. Метою самовиховання є уявлення про те, якою повинна стати людина; повинна відповідати уявленню суспільства про особу, здатну взаємодіяти зі світом. Приватні цілі і завдання в конкретній діяльності педагогів: повчальна, така, що розвиває, виховує служать вирішенню загальної мети. Їх доповнюють особисті цілі. Мету виховання має історичний характер. Вона відображає вимоги даного суспільства, визначається рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Основні завдання процесу виховання: формування національної свідомості, любові до свого народу, рідній землі, готовності її захищати; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання пошани до батьків, жінки-матери, культури і історії рідного народу: формування високої мовної культури; виховання духовної культури особи, створення умов для вільного вибору нею світоглядній позиції; затвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, працьовитості, забезпечення високої художньо-естетичної обізнаності і вихованості особи; формування екологічної культури і гармонії її відносин з природою; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації; забезпечення фізичного розвитку молодого покоління, охорона і зміцнення його здоров'я; формування умінь міжособистісних відносин і підготовка молоді до життя в умовах ринкових відносин.

Ефективність процесу виховання визначається закономірностями і внутрішніми суперечностями, які і є його рушійними силами. До них відносяться суперечності внутрішні і зовнішні. Зовнішніми є суперечності між зовнішніми вимогами і поведінкою самої особи, внутрішніми – суперечності між домаганнями особи вихованця і його можливостями, між потребами і способами їх задоволення і ін. Закономірності виховання визначаються загальними закономірностями як суспільного розвитку, так і закономірностями розвитку особи з урахуванням принципу природньості. Найважливішими з них є: залежність виховання від сукупності об'єктивних і суб'єктивних чинників суспільного середовища; єдність і взаємозв'язок виховання і розвитку особи при провідній ролі самовиховання; доцільно організована корисна суспільству діяльність вихованців забезпечує ефективність виховного процесу.

Основні компоненти виховного процесу:

  1. Формування свідомості і ідейних переконань, тобто виховання свідомості, вироблення ідей, що володіють спонукальною силою, що формує відповідну поведінку.
  2. Виховання відчуттів до різних явищ, майбутніх подій.
  3. Формування волі, психологічного процесу, направленого на досягнення поставлених цілей.
  4. Виховання умінь і навиків ідейно-етичної поведінки – засвоєння і виконання правив і норм поведінки, формування високоморальних мотивів цих вчинків.
  5. Фізичний розвиток людини, зміцнення здоров'я, знання про фізичні можливості.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.