Прокуратура як суб’єкт профілактики злочинності

У ст. 121 Конституції України та в Законі України "Про прокуратуру (ст.ст. 1, 5, 10) закріплено функції прокуратури, які характерні для сучасного періоду. Відповідно до цих норм функціями прокуратури є:

  1. Підтримання державного обвинувачення в суді.
  2. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.
  3. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
  4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
  5. Нагляд за додержанням і застосуванням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
  6. Досудове розслідування діянь, що містять ознаки злочину.
  7. Координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Виконуючи покладені на них функції, органи прокуратури України беруть активну участь у попередженні злочинності в державі. Виходячи з правових норм, що регламентують діяльність органів прокуратури, можна виокремити ряд спеціальних повноважень, які передбачаються законом з метою виконання правоохоронної діяльності.

Так, відповідно до ст. 20 Закону "Про прокуратуру" прокурору надано право пред’являти обов’язкові вимоги щодо припинення правопорушень; безперешкодно входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від фори власності з метою перевірки та виявлення правопорушень; мати доступ до матеріалів і документів під час перевірки; вимагати від службових осіб проведення перевірок і виділення спеціалістів для перевірки; пропонувати вжиття заходів щодо усунення порушень закону й умов, що їм сприяли; вимагати від службових осіб і громадян пояснень; проводити досудове слідство.

Крім того, працівники прокуратури відповідно до вимог Закону "Про прокуратуру" зобов’язані вживати заходів щодо усунення порушень закону, від кого б вони не виходили; поновлювати порушені права та притягувати у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення, а також інформувати державні органи влади, громадськість про стан злочинності та заходи з її зміцнення. Виконуючи повноваження, які передбачені в законодавчих актах, працівники прокуратури здійснюють заходи щодо усунення порушень закону, виявляють обставини й умови, що їм сприяють, тим самим попереджують злочинні прояви.

Аналізуючи законодавство, що регламентує діяльність органів прокуратури, можна зробити висновок, що прокуратура попереджує злочинність: а) при виконанні наглядових функцій; б) при виконанні інших (ненаглядових) функцій.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.