Участь прокуратури в роботі щодо вдосконалення законодавства

Прокурори України всіх рівнів завжди брали участь у роботі щодо вдосконалення законодавства. Законодавство України визначає участь прокурорів у засіданнях органів державної влади й управління. Так, згідно з ст. 9 Закону України "Про прокуратуру" Генеральний прокурор України, його заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Крім цього, Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, їх заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, Ради міністрів АРК, колегій міністерств, комітетів і відомств Автономної Республіки Крим, а також місцевих рад, їх виконавчих комітетів, комісій, інших органів управління.

Прокурори областей, міст Києва і Севастополя, районні, міжрайонні, міські, транспортні й інші прирівняні до них прокурори, заступники і помічники прокурорів мають право брати участь у засіданнях рад відповідного рівня, їх виконавчих комітетів, інших органів місцевого самоврядування. Беручи участь у засіданні, прокурори реалізують визначену законодавством функцію захисту та забезпечують верховенство закону. Діяльність представницьких і виконавчих органів завжди пов’язана з прийняттям нормативно-правових актів, які повинні відповідати Конституції та іншим законам України. Мета участі прокурора в цих заходах і полягає в тому, щоб попереджувати порушення законодавства, не допускати порушень прав і свобод громадян, законних інтересів юридичних осіб. Прийняття органами представницької та виконавчої влади законних рішень сприяє підвищенню їх авторитету, що позитивно впливає на зміцнення законності та правопорядку.

Здійснюючи нагляд за додержанням і застосуванням законів, за додержанням законів при розслідуванні кримінальних справ, підтримуючи державне обвинувачення в судах і беручи участь у розгляді судами цивільних і господарських справ, а також перевіряючи звернення громадян, прокурори в ряді випадків стикаються з фактами недосконалості окремих законодавчих актів, невідповідності їх нормативним актам більш високої юридичної сили та з іншими проблемами правового регулювання. Особливо часто подібні факти прокурори виявляють при здійсненні нагляду за додержанням законів при прийнятті правових актів органами представницької та виконавчої влади.

Такі обставини зобов’язують прокурорів завжди приділяти увагу цій ланці діяльності, систематично перевіряти законність актів, що приймаються.

Генеральний прокурор України, ураховуючи важливість завдань, які покладено на органи прокуратури, а також активний законотворчий процес у державі, Наказом № 7гн від 22 квітня 2004 р. "Про організацію роботи з питань правового забезпечення в органах прокуратури" зобов’язав усіх працівників брати активну участь у правотворчій діяльності, заохочувати працівників, які виявляють ініціативу в цій роботі (п. 6 наказу). Поряд із цим, наказом регламентовано порядок підготування проектів законодавчих актів, які розробляються з ініціативи Генеральної прокуратури України. Передбачається участь працівників у робочих групах із розроблення проектів актів законодавства, а також порядок правового аналізу проектів законів та інших нормативно-правових актів.

Так, наказом передбачено, що відповідальність за якість і своєчасність здійснення правового аналізу проектів законів та інших нормативно-правових актів персонально покладається на керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України (п. 7.1 наказу). Відповідно до п. 7.2 наказу підготування проектів законодавчих актів, які розробляються з ініціативи Генеральної прокуратури України, здійснює відділ правового забезпечення Генеральної прокуратури з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів і підпорядкованих прокуратур.

Для участі в робочих групах із розроблення проектів актів законодавства в комітетах Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів України, Міністерстві юстиції України, інших органах виділяються працівники відділу правового забезпечення Генеральної прокуратури України або працівники інших підрозділів апарату за вказівками Генерального прокурора України або його заступників (п. 7.5 наказу). Таким чином, Генеральний прокурор України чітко визначив порядок участі працівників прокуратури в підготуванні проектів законів та інших нормативних актів. Поряд із цим, працівники Генеральної прокуратури, а також прокуратур обласного і районного рівнів разом з іншими правоохоронними органами беруть участь у розробленні найбільш важливих нормативних актів, республіканських, регіональних і місцевих програм, спрямованих на зміцнення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю.

Відповідно до наказу Генерального прокурора № 7гн від 22 квітня 2004 р. роботу в підготування законопроектів, участь у робочих групах із розроблення проектів актів законодавства безпосередньо координує відділ правового забезпечення Генеральної прокуратури України, який підтримує контакти з відповідними структурними підрозділами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України.

Закон України "Про прокуратуру" (ст.ст. 9, 23) наділив прокурора та його заступників правом участі в розгляді внесених ними протестів, подань та інших прокурорських актів реагування. Надане право широко використовується прокурорами при розгляді актів реагування представницькими та виконавчими органами влади. Беручи участь у розгляді цих актів, прокурор має можливість виступити й переконати представників влади в незаконності прийнятого ними акта, указати на ті негативні наслідки, які настали або можуть настати в разі його виконання. Така діяльність прокурора сприяє вдосконаленню законодавства, зміцненню законності та правопорядку.

Генеральна прокуратура свої пропозиції з прийняття нових законів або про зміну чи доповнення чинних законів, як правило, вносить через ті органи, яким відповідно до ст. 93 Конституції України надано право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Це Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України та Національний банк України.

Думаємо, що Генеральна прокуратура України змогла б більш результативно впливати на законотворчий процес, отримавши право законодавчої ініціативи. Здійснюючи функції, визначені Законом України "Про прокуратуру", прокурори постійно працюють з законодавчими актами й завжди мають достатньо фактів про їх недосконалість, недоліки й інші погрішності.

Маючи право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, Генеральний прокурор України значно прискорив би процес внесення змін і доповнень до законодавчих актів, так само як і прийняття нових законів.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.