Стратегічна карта як інструмент ефективного управління фінансовою стійкістю підприємства

На сучасному етапі розвитку, при зміні промислової епохи на інформаційну ключове значення на ринку набуває ефективне управління людським капіталом, клієнтським капіталом, брендом, інноваційним потенціалом та іншими складовими нематеріальних активів підприємства. У даному зв’язку необхідним та актуальним інструментом підвищення конкурентоздатності, вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів, збільшення показників фінансово-господарської діяльності підприємства виступає стратегічне планування. При розробці стратегії слід враховувати всі чинники, які впливають на діяльність підприємства, а саме цілі та завдання організації, фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу, потенційні можливості підприємства, кваліфікацію працівників, розмір організації тощо.

В сучасних умовах господарювання зростає кількість чинників, що негативно впливають на фінансову стійкість підприємства, тому актуальним уявляється застосування інструментів стратегічного управління, спрямованих на забезпечення підтримки необхідного та достатнього її рівня. Одним з таких інструментів є збалансована система показників (ЗСП), яка була розроблена Р. Капланом та Д. Нортоном. ЗСП – це система стратегічного управління організацією на підставі вимірювання та оцінки ефективності її діяльності за набором показників, підібраних таким чином, щоб врахувати всі суттєві аспекти діяльності. Вона трансформує місію і загальну стратегію організації у систему взаємопов’язаних показників. Інструментом реалізації стратегії є стратегічна карта збалансованої системи показників.

Серед найбільш відомих вчених, які займалися питанням розробки та застосування стратегічних карт є закордонні вчені Р. Каплан, Д. Нортон та українські вчені К.О. Дорошкевич, Ю.М. Мельник, С.О. Ананенко, І.В. Ярошенко, та ін.

Однією з новітніх методологічних концепцій стратегічного управління підприємством є методологія розробки «стратегічних карт» розвитку підприємства. Карта побудована за ієрархічним принципом. Всі цілі, завдання, процеси побудовані в карті і збалансовані по вертикалі й горизонталі – всі дії підприємства взаємопов’язані і мають індикатори, які показують як здійснюється план, якими темпами йде досягнення цілей. Отже, стратегічна карта – це досить простий і наочний спосіб відбиття стратегії організації, її цілей і напрямків розвитку. Функціональне призначення стратегічних карт полягає у поширенні стратегії серед працівників підприємства та перенесенні її на операційний рівень діяльності, тобто у щоденні операційні процеси.

Побудову стратегічної карти підприємства будівельної галузі доцільно проводити за допомогою такого програмного продукту, як Business Studio, що являє собою систему бізнес-моделювання процесів, організаційної структури та системи управління підприємством. Стратегічну карту пропонується представити у вигляді рисунку:

Стратегічна карта ЗСП підприємства будівельної галузі

Основною стратегічною метою, для якої розроблено дану стратегічну карту, є підвищення фінансової стійкості підприємства шляхом покращення його конкурентоспроможності, надаючи якісні будівельні послуги, об’єднуючи людей та допомагаючи їм жити комфортно і реалізувати свої цілі, зберігати свій час та кошти для повноцінного життя в сучасному суспільстві. Це дозволить власникам отримати більший прибуток та цим самим покращити фінансовий стан даного суб’єкта господарювання, а персоналу підприємства – гідну винагороду, що буде спонукати його до реалізації професійного та творчого потенціалу. Виходячи з завдань глобальної стратегії досліджуваного будівельного підприємства, в межах побудови стратегічної карти сформовано цілі для її чотирьох основних проекцій та визначено причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Отже, на нижньому рівні стратегічної карти, розташовується проекція «Навчання та розвиток», в межах якої визначено наступні цілі: підвищення рівня комп’ютеризації, підвищення рівня кваліфікації персоналу, вдосконалення системи мотивації та залучення кваліфікованих і досвідчених спеціалістів. Реалізація першої з вказаних цілей дає змогу створити локальну інформаційну мережу, яка є досить зручною в користуванні та необхідна для ефективної роботи підприємства та підвищення рівня кваліфікації персоналу. Також для підвищення рівня кваліфікації персоналу та залучення кваліфікованих та досвідчених спеціалістів необхідно вдосконалити систему мотивації працівників, що характеризується таким показником, як коефіцієнт плинності кадрів, тобто рух кадрів в організації.

На рівень вище розташовується проекція «Внутрішні бізнес-процеси», яка охоплює досягнення таких цілей: скорочення тривалості будівництва, підвищення обсягу продаж, підвищення ефективності діяльності та підвищення конкурентоспроможності. Скорочення тривалості будівництва можливе шляхом розробки виробничої програми, в якій буде представлено новітні методи будівництва, сучасне обладнання, а також скорочення тривалості будівельних робіт можливе при праці кваліфікованих та досвідчених спеціалістів. Скоротивши тривалість будівництва, можна підвищити обсяг замовлень, так як для клієнтів це є досить важливим показником. Підвищення обсягу продаж покращує показники ефективності діяльності підприємства. На підвищення конкурентоспроможності продукції впливає підвищення ефективності діяльності, скорочення тривалості будівництва, підвищення рівня кваліфікації персоналу та залучення кваліфікованих і досвідчених спеціалістів.

На рівень вище знаходиться проекція «Клієнти», яка розглядається як споживча база і сегмент ринку, в якому конкурує дане підприємство. Проекція охоплює цілі розширення асортименту наданих послуг, підвищення задоволення клієнтів, збільшення кількості клієнтів, збільшення частки на внутрішньому ринку та підвищення ефективності зворотнього зв’язку з клієнтами. Так, підприємству необхідно збільшувати частку на внутрішньому ринку шляхом розширення асортименту послуг, які надаються. Досягнення цілі підвищення ефективності зворотнього зв’язку з клієнтами характеризується кількістю позитивних відгуків про роботу підприємства. Для підвищення ефективності зворотнього зв’язку з клієнтами доцільно розробити програму по створенню інформаційної мережі для клієнтів, яка включає наявність e-mail та веб-сайта, але для більшої зручності необхідно створити можливість отримати відповіді на запитання в режимі он-лайн. Досягнення цілі підвищення задоволення клієнтів характеризується таким показником, як відсоток зростання кількості підписаних договорів.

На верхньому рівні стратегічної карти розташовується проекція «Фінанси», яка охоплює цілі підвищення прибутку, зниження собівартості, підвищення частки власного капіталу та забезпечення здатності підприємства підтримувати достатній рівень власних обігових коштів. Зниження собівартості можливе за рахунок зниження цін на будівельні матеріали, так як більше 40% від вартості будівлі становить вартість будівельних матеріалів. Отже, підприємству необхідно розробити програму економії витрат, шляхом закупівлі великої кількості матеріалів у постійних постачальників з використанням системи скидок, або шляхом пошуку нових більш вигідних постачальників сировини та матеріалів. Якщо досягти зниження собівартості наданих послуг, то підприємство збільшить величину чистого прибутку, яку можна буде направити в майбутньому на розвиток підприємства та на розширення масштабів його діяльності. Тобто, за рахунок підвищення чистого прибутку збільшиться розмір власного капіталу, шляхом отримання нерозподіленого прибутку, цим самим можна оптимізувати структуру капіталу. Також підприємство зможе отримати достатній рівень власних обігових коштів, які необхідні для фінансування оборотних активів. Генеральною ціллю стратегічної карти підприємства будівельної галузі є підвищення фінансової стійкості, так як в сучасних умовах більшість суб’єктів господарювання характеризуються низьким рівнем фінансової стійкості та високою залежністю від зовнішніх джерел фінансування.

Використання підприємствами стратегічних карт дає змогу керівництву отримати необхідну для управління підприємством інформацію, яка є вимірною і включеною у стратегічну карту та має стратегічну спрямованість. Крім того, внаслідок вчасного отримання інформації та перетворення її на доступну для розуміння, керівництво зможе здійснювати контроль за поточними показниками діяльності підприємства.

Таким чином, розроблена стратегічна карта надає підприємству новітній інструмент управління, що дає можливість перетворити стратегію суб’єкта господарювання в набір збалансованих показників, які пов’язані між собою причинно-наслідковими зв’язками. Застосування програмного продукту Business Studio в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства будівельної галузі є одним із засобів її удосконалення, що у майбутньому призведе до підвищення ефективності довгострокового та короткострокового планування на підприємстві.

Джерело: Дяченко О.В. «Стратегічна карта як інструмент ефективного управління фінансовою стійкістю підприємства»