Управління товарообігом торгового підприємства

Під товарообігом розуміється продаж товарів масового споживання і надання платних торгових послуг населенню в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємством для подальшої переробки або продажів. Економічна суть товарообігу виражається у тому, що у зв'язку з обміном грошових коштів на товар виникають економічні відносини.

В умовах ринкової економіки об'єм товарообігу залишається 1-м з важливих показників діяльності торгового підприємства, але він втратив свою роль як базовий показник діяльності. Плановий об'єм товарообігу формується на рівні самого підприємства, його об'єм визначається виходячи з прибутку і ринкової позиції підприємства.

Об'єм і структура товарообігу визначає вимоги до об'єму, складу і ефективності використовування матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Аналіз товарообігу і контроль за досягненням встановлених планів виступає не тільки як інструменти оцінки діяльності персоналу підприємства, а перш за все для вживання необхідних заходів по коректуванню товарної стратегії підприємства, його асортиментної, цільової, маркетингової політики, політики закупівель і т.д.

Види товарообігу (ТО) торгового підприємства:

 1. Роздрібний:
  • по організаційних формах продажу;
  • продаж в роздрібній мережі (ТО роздрібної торгівлі, ТО громадського харчування);
  • продаж поза роздрібною мережею.
 2. Оптовий:
  • регіональний;
  • міжрегіональний;
  • зовні-торговий оборот (по експорту).
 3. Торгово-посередницький:
  • ТО на біржовому ринку (біржа зерна, біржа металу);
  • ТО на позабіржовому ринку.

Крім того, роздрібна торгівля здійснюється по наступних напрямах:

 1. По складу кінцевих споживачів:
  • продаж товарів населенню;
  • продаж організаціям, підприємствам і установам у порядку дрібного опту.
 2. По термінах розрахунку за реалізований товар:
  • продаж з негайною оплатою;
  • продаж в кредит.
 3. За формою грошових розрахунків:
  • наявний;
  • безготівковий.
 4. По характеру товару:
  • продаж нових товарів;
  • продаж б/у товарів;
  • скупка товари;
  • прийняті на комісію.

Обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту конкретного підприємства визначає певна сукупність факторів зовнішнього та внутрішньо-го середовища підприємства.

Задачі, які стоять перед керівником товарообігу:

 1. Взаємоузгодженість темпів розвитку ТО з розвитком регіонального споживацького ринку і змінами його кон'юнктури.
 2. Планування об'єму реалізації товарообігу, забезпечення отримання підприємством необхідної суми прибули.
 3. Забезпечення в процесі планування ТО ефективного використовування наявних ресурсів, а при необхідності визначення залучення об'ємів додаткових ресурсів.
 4. Розробка асортиментної політики підприємства, планування асортиментної структури ТО відповідно до попиту споживачів.

Процес управління ТО базується на наступних принципах:

 • програмно-цільовий;
 • комплексності;
 • науковості;
 • безперервності.
 • І етап: формування інформаційної бази управління ТО внутрішня характеристика зовнішня характеристика.
 • ІІ етап: аналіз об'єму і структури ТО, тенденції його розвитку оцінка чинників, що впливають на об'єм і структуру ТО.
 • ІІІ етап: визначення цілей подальшого розвитку ТО.
 • IV етап: обґрунтування об'єму і структури ТО на плановий період визначення необхідного визначення можливого об'єму ТО виходячи з об'єму і структури ТО в цільової суми прибули умовах існуючої кон'юнктура ринку і наявного ресурсного потенціалу.
 • V етап: перевірка збалансованості необхідного ТО і реального (можливого) об'єму ТО.