Вплив науково-технічного прогресу на розвиток торгівлі та сфери послуг

Одним з важливих чинників розвитку економіки є науково-технічний прогрес, що є процесом безперервного вдосконалення знарядь і засобів праці, створення нової, досконалішої техніки і заміни нею застарілої. Він включає також розвиток наукових знань у всіх областях людської діяльності, у тому числі і у області організації і технології як виробничої, так і невиробничої сфер. Його слід розглядати як єдиний, взаємообумовлений, поступальний розвиток науки і техніки.

Без упровадження досягнень науки і техніки неможливо забезпечити технічне переозброєння і реконструкцію виробництва, інтенсивне використовування наявного виробничого потенціалу, підвищити ефективність суспільного відтворення.

Перехід економіки до ринкових відносин вимагає прискорення науково-технічного прогресу. Необхідне упровадження принципово нових технологій, техніки нових поколінь, які сприяли б багатократному підвищенню продуктивності праці, ефективності виробництва, випуску конкурентоздатної продукції.

Досягнення науки і техніки все більш широко застосовуються і у сфері обігу, що стимулює збільшення товарообігу, сприяє підвищенню культури торгівлі, створює умови для вдосконалення технології, механізації і автоматизації торгових процесів, ефективнішого використовування торгових і складських площ, транспортних засобів.

Соціальне значення науково-технічного прогресу знаходить вираз в поліпшенні умов праці працівників торгівлі, полегшенні важких і трудомістких робіт, скороченні виробничого травматизму, підвищенні привабливості торгової професії і її перспективності.

Широке використовування в торгівлі досягнень науково-технічного прогресу сприяє значній зміні характеру і змісту праці торгових працівників, їх професійного складу. Зростають вимоги до підготовки фахівців, здатних працювати в умовах застосування сучасних прогресивних технологій, досконалих систем переробки і передачі комерційної, розпорядливої і старанної інформації.

До найважливіших напрямів науково-технічного прогресу в торгівлі можуть бути віднесені:

  • вдосконалення діючої торгової мережі і будівництво сучасних підприємств торгівлі;
  • індустріалізація будівництва підприємств торгівлі;
  • механізація і автоматизація трудомістких робіт;
  • широке застосування пакетних і контейнерних систем вантажної переробки товарних потоків;
  • електронізація торгових операцій;
  • упровадження прогресивних технологій торгового обслуговування;
  • автоматизація контрольно-касових операцій і упровадження магазинних пластикових карт при розрахункових операціях;
  • автоматизація процесів продажу товарів;
  • автоматизація процесів холодильної обробки продуктів.

З розвитком ринкових відносин відбулися істотні зміни у складі мережі підприємств оптової і роздрібної торгівлі.

Децентралізація оптового ринку привела до зростання числа торгових агентів, що є зв'язуючою ланкою між підприємствами – виготовниками і споживачами. Різко збільшилася кількість оптових підприємств, істотно змінилася їх структура. Абсолютна більшість оптових підприємств відноситься до недержавної форми власності і є в основному дрібними як по числу працюючих, так і за розміром складської площі. Природно, що більшість цих підприємств не пристосована для застосування прогресивної технології складської переробки вантажів і не можуть забезпечити високу ефективність товаропостачання роздрібної торгової мережі.

Тому одним з важливих напрямів розвитку матеріально-технічної бази оптової торгівлі є створення мережі сучасних оптових підприємств, що забезпечують застосування ефективних технологій.

Істотні зміни відбулися у складі роздрібної торгової мережі. За роки становлення ринкової економіки загальна чисельність і співвідношення різних видів роздрібних торгових підприємств значно змінилися. Більшість з них відноситься до недержавної форми власності і є переважно дрібними підприємствами. Намітився різкий спад оновлення роздрібної торгової мережі за рахунок нового будівництва. Вдосконалення роздрібної торгової мережі повинне відбуватися як за рахунок реконструкції діючих, так і за рахунок будівництва нових сучасних підприємств (супермаркетів, гіпермаркетів і т.д.).

Індустріалізація будівництва підприємств торгівлі припускає застосування при будівництві збірних конструкцій, деталей, стандартних і уніфікованих елементів повної заводської готовності, що сприяє скороченню термінів зведення об'єктів і здешевлює будівництво.

Торгівля – одна з найвідсталіших галузей по рівню механізації праці.

Особливо великих витрат праці вимагають навантажувально-розвантажувальні і складські роботи, які пов'язані із залученням великого числа робітників і викликають простої транспорту. Багато операцій (фасовка, внутрішньо магазинне переміщення товарів і т. д.) виконуються вручну і на роздрібних торгових підприємствах. Тут навіть більшою мірою, ніж на оптових підприємствах, переважає малопродуктивна ручна праця.

У зв'язку з цим однією з першочергових задач використовування досягнень науково-технічного прогресу в торгівлі є оснащення оптових баз, складів, магазинів сучасними засобами для транспортування, складування, навантажувально-розвантажувальних і інших технологічних операцій з вантажами. Магазини повинні оснащуватися також високопродуктивним фасувальним і ваговимірювальним устаткуванням, сучасними машинами і лініями для нарізки і вакуумної упаковки гастрономічних товарів і т.п. Більш ширше упровадження повинні знайти системи машин, що включають підйомно-транспортні механізми для розвантаження транспортних засобів на складах і в магазинах, засоби для внутрішньоскладського і внутрішньомагазинного переміщення вантажів, а також машини-відбірники вантажів з місць зберігання і т.д.

Широке застосування пакетних і контейнерних систем вантажної переробки товарних потоків дозволяє індустріалізувати транспортування товарів і створити ефективнішу систему товаропостачання роздрібної торгової мережі. При цьому скорочуються витрати ручної праці на навантажувально-розвантажувальних операціях, відпадає необхідність в повторних операціях по підготовці товарів до відпустки покупцям, підвищується ефективність використовування транспортних засобів, торгових і складських площ, скорочуються товарні втрати і витрати на упаковку товарів.

Дуже важливе значення має упровадження прогресивних технологій торгового обслуговування, які повинні бути засновані на широкому застосуванні сучасних, зручних для покупців методів продажу товарів. Це в першу чергу відноситься до продажу товарів методом самообслуговування, по зразках, каталогах, по замовленнях і вдома у покупців, автомагазинному продажу і т.д.

Застосування прогресивних технологій торгового обслуговування населення має важливе соціально-економічне значення.

Одним з головних чинників істотного прискорення процесу реалізації товарів і обслуговування покупців є автоматизація контрольно-касових операцій на основі сучасних високопродуктивних електронних касових апаратів. Для оснащення магазинів повинні використовуватися касові апарати, що дозволяють вести не тільки розрахунки з покупцями, вивчати купівельний попит, враховувати число покупців, але і обробляти магнітні і мікропроцесорні карти, а також власні предоплатно-дисконтні карти магазина. Цим вимогам найбільшою мірою відповідає комп'ютерна каса, що є спеціально обладнаним комп'ютером. З її допомогою можна упровадити магазинні пластикові карти, які не тільки спрощують розрахункові операції, але і дозволяють систематично проводити роботу по вдосконаленню своєї маркетингової діяльності.

Використовування магазинних карт сприяє зростанню товарообігу магазина і забезпечує отримання додаткових позикових засобів. Упровадження магазином автоматизованої системи роботи з пластиковими картами дозволяє вести постійну базу клієнтів і відстежувати динаміку їх покупок.

Крупний сучасний магазин, торгуючий швидкопсувними продовольчими товарами, повинен бути оснащений високоефективним холодильним устаткуванням з централізованим холодозабазпеченням. Централізоване холодозабезпечення економічно. Включене в його систему устаткування (холодильні прилавки, прилавки-вітрини і т. д.) вимагає для холодозабезпечення менших витрат електроенергії, простіше в обслуговуванні, не створює шуму в торговому залі, не виділяє при експлуатації тепла.

Одним з напрямів науково-технічного прогресу в роздрібній торгівлі є автоматизація процесу продажу товарів на основі торгових автоматів, а також створення автоматизованих магазинів.