Порядок формування асортименту товарів на підприємствах оптової торгівлі

Асортимент товарів – сукупність їх видів і різновидів, об'єднаних однією або декількома ознаками. Основними групіровочними ознаками товарів є виробнича, сировинна і споживацька.

Розрізняють промисловий і торговий асортимент товарів.

Промисловим асортиментом називають асортимент товарів, що виробляється однією галуззю промисловості або окремим промисловим підприємством.

Як правило, підприємства, що виробляють товари, випускають вузький асортимент товарів, що дозволяє їм упроваджувати передову технологію виробництва, удосконалювати асортимент товарів, що випускаються, покращувати їх якість. Тому вироблювані ними товари потребують подальшого підсортування з урахуванням вимог торгівлі, на підприємствах якої зосереджений широкий асортимент товарів, що є поєднанням продукції, що виробляється самими різними виробниками.

Таке підсортування, або перетворення асортименту, здійснюється переважно на підприємствах оптової торгівлі, через які проходить основна маса товарів складного асортименту. Деяка частина продовольчих і непродовольчих товарів піддається підсортуванню безпосередньо в магазинах і інших підприємствах роздрібної торгівлі.

Торговий асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Він включає асортимент товарів, що випускаються багатьма підприємствами, і підрозділяється на дві товарні галузі: продовольчі і непродовольчі товари.

Кожна з галузей ділиться на товарні групи, до складу яких входять товари, об'єднувані по ряду ознак (однорідності сировини і матеріалів, споживацькому призначенню, ступеню складності асортименту).

Залежно від однорідності сировини і матеріалів, з яких виготовлені товари, їх підрозділяють на вироби з металу, шкіри і т.д.

По споживацькому призначенню товари підрозділяють на спортивні, музичні, господарські, одяг, взуття і т.п.

Важливою ознакою класифікації є особливі властивості товарів. Так, з урахуванням обмеженості термінів реалізації, необхідності створення особливих режимів зберігання товари діляться на швидкопсувні і нешвидкопсувні.

З урахуванням складності асортименту розрізняють товари простого і складного асортименту.

До товарів простого асортименту відносять товари, що складаються з невеликої кількості видів або сортів (овочі, куховарська сіль, господарське мило і т.д.).

Товари, що мають в межах одного вигляду внутрішню класифікацію по різних ознаках (фасон, розмір і т.д.), відносяться до товарів складного асортименту (взуття, одяг і т.д.).

Товарні групи діляться на товарні підгрупи, до складу яких входить однорідна по ознаці єдність товарів виробничого походження. Наприклад, товарна група взуття ділиться на підгрупи шкіряного, текстильного, валяного і гумового взуття, товарна група посуду складається з підгруп металевого, скляного і фарфоро-фаянсового посуду.

Кожна підгрупа складається з товарів різних видів. Під виглядом товару розуміють однакові товари різноманітного призначення (чоботи – жіночі, чоловічі і дитячі; меблі – для кухні, житлової кімнати і т.д.).

Усередині кожного виду товари можуть відрізнятися один від одного по особливих ознаках (артикулам, сортам і т.д.), тобто підрозділятися на різновиді.

З урахуванням розподілу товарів на групи, підгрупи і види прийнято виділяти укрупнений і розгорнений асортимент товарів.

Укрупнений асортимент – це товари, об'єднані по загальних ознаках у визначені сукупності (клас, група, вид товару). Розгорнений асортимент є деталізацією укрупненого асортименту по конкретних різновидах товарів. Ці два поняття, у свою чергу, тісно пов'язані з поняттям широти і глибини асортименту. При цьому широта асортименту товарів визначається кількістю товарних груп, підгруп і найменувань товарів, а глибина – кількістю різновидів товарів по кожному найменуванню. Наприклад, порівняно вузький асортимент товарів спеціалізованих магазинів складається з великої кількості різновидів відповідних товарів і є глибшим.

Товари класифікують і по таких ознаках, як частота попиту на товари, а також стабільність і характер попиту, що пред'являється.

По частоті попиту товари підрозділяються на три групи:

 • повсякденного попиту – товари, що найчастіше і навіть щодня придбаються населенням;
 • періодичного попиту – товари, покупка яких здійснюється періодично;
 • рідкісного попиту – предмети тривалого користування, термін служби яких звичайно перевищує п'ять років.

Крім того, є група сезонних товарів, реалізація яких здійснюється в певні періоди (сезони) року.

Попит на товари може бути стабільним (стійким) або піддаватися певним (у тому числі і різким) коливанням. З урахуванням цього товари ділять на наступні групи:

 • стабільного попиту;
 • товари, попит на які схильний до різких коливань;
 • твердо сформульованого попиту;
 • альтернативного попиту;
 • імпульсного попиту.

Для раціонального формування асортименту товарів в роздрібній торговій мережі велике значення має угрупування товарів по комплексності попиту покупців, коли до складу комплексів входять товари різних груп, призначені для комплексного задоволення попиту.

У основу розробки таких комплексів може бути встановлена статево вікова ознака («Товари для жінок» і т.д.), особливості способу життя і проведення дозвілля («Товари для садівника», «Товари для туриста» і т.д.), а також інші ознаки. Споживацькі комплекси в свою чергу діляться на мікрокомплекси.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування оптових покупців і зростання основних економічних показників діяльності торгового підприємства в значній мірі залежить від раціонального формування асортименту товарів.

Під формуванням асортименту слід розуміти процес підбору і встановлення номенклатури товарів, відповідної попиту покупців і забезпечуючої високу прибутковість роботи торгового підприємства.

Створення оптимального асортименту товарів в комерційних структурах, що займаються оптовою торгівлею товарами народного споживання, є однією з важливих умов безперебійного постачання роздрібної торгової мережі асортиментом товарів, задовольняючим запити кінцевих споживачів. У зв'язку з цим формування раціонального асортименту товарів представляє найважливішу функцію комерційних служб оптових підприємств.

Найважливішим принципом формування асортименту товарів є забезпечення його відповідності характеру попиту населення, обслуговуваного клієнтами оптового підприємства. Воно повинне передбачати комплексне задоволення попиту покупців в рамках вибраного сегменту ринку. У зв'язку з цим асортимент товарів, пропонованих оптовим покупцям, повинен володіти достатньою широтою і глибиною. Широта і глибина асортименту товарів на складах оптового підприємства залежатиме від асортиментного профілю обслуговуваних оптових покупців, розмірів складської площі, стани пропозиції на споживацькому ринку і інших чинників.

Одним з принципів формування товарного асортименту на підприємстві оптової торгівлі є забезпечення його стійкості, що особливо важливе, коли йдеться про товари повсякденного попиту. Стійкий асортимент дозволяє забезпечити безперебійне і ритмічне товаропостачання роздрібних торгових підприємств, що є основними оптовими покупцями.

І, нарешті, одним з важливих принципів раціонального формування асортименту товарів на підприємстві оптової торгівлі є забезпечення умов його рентабельної діяльності, що особливо важливе в умовах ринкової економіки.

Процес формування асортименту товарів на складах оптових підприємств з урахуванням розглянутих вище принципів полягає, перш за все, у визначенні переліку основних груп і підгруп реалізовуваних товарів. При цьому необхідно виходити з можливості задоволення запитів оптових покупців з урахуванням їх спеціалізації на торгівлі відповідними товарами.

Якщо оптове підприємство забезпечує роздрібні торгові підприємства переважно товарами повсякденного попиту, то сформований їм асортимент повинен, перш за все, задовольняти вимоги цієї групи підприємств. Підприємство, що займається торгівлею товарами вузького асортименту, повинне поклопотатися про достатню глибину асортименту в межах відповідних груп і найменувань товарів, інакше воно не зможе сприяти успішному формуванню комплексів і мікрокомплексів товарів в обслуговуваних ними універсальних і спеціалізованих магазинах.

Тому наступним етапом формування асортименту є визначення кількості реалізованих різновидів товарів по кожному найменуванню. Зрозуміло, що, займаючись формуванням асортименту товарів, комерційні служби повинні постійно стежити за появою на ринку нових товарів і залучати їх до товарообігу.

Одночасно вони повинні вживати заходи по виключенню з своєї номенклатури товарів застарілих моделей, а також товарів, попит на які різко знизився. Інструментом, за допомогою якого здійснюється регулювання асортименту товарів на складах оптових підприємств, є асортиментний перелік. У нього включається перелік найменувань товарів, відповідний встановленій широті асортименту, і мінімальна необхідна кількість різновидів товарів, які постійно повинні бути в наявності на складі.

Асортиментні переліки рекомендується розробляти на рік. При необхідності протягом року в них можна вносити відповідні зміни. У них слід передбачити групову і внутрішньогрупову структуру, а також основні (артикул, модель і т.д.) і додаткові (розмір, повнота, зростання і т. д.) ознаки різновидів товарів. Розробка асортиментних переліків включає три етапи:

 • на першому етапі визначається перелік асортиментних позицій, при цьому враховується номенклатура товарів, що пройшли через оптові підприємства в звітному році, і номенклатура товарів, вказаних в специфікаціях до договорів на поставку товарів в майбутньому році;
 • на другому етапі розраховується число різновидів кожного товару по основній ознаці, тобто визначається їх кількість по кожній позиції товарів, що поступили за рік;
 • на третьому, завершальному, етапі визначається кількість різновидів кожного товару для незнижуваного асортименту, що включає таку їх кількість, яка постійно повинна бути в запасах і яка у будь-який час може бути запропонована покупцю.

За допомогою асортиментного переліку комерційна служба оптового підприємства може здійснювати систематичний контроль за повнотою і стабільністю асортименту товарів на складах і постачанням ними оптових покупців свого цільового ринку.

Контроль за відповідністю фактичного асортименту товарів асортименту, передбаченому в переліку, здійснюють товарознавці-комерсанти. Для цього можуть бути використані картки кількісно-вартісного обліку або спеціальне програмне забезпечення для комп'ютерів.