Дефлятор

Дефлятор – коефіцієнт переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах, у базові (незмінні) ціни. Зміна вартісних показників (наприклад, товарообігу, валового національного продукту (ВНП) тощо) за певний період може зумовлюватися не лише зміною обсягів фізичних потоків, а й зміною цін. Щоб елімінувати вплив цінового чинника та отримати характеристику реального стану економічного процесу, застосовують дефлювання – переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах, у постійні ціни за допомогою дефлятора, який характеризує рівень цін в економіці. Типовим прикладом є дефлювання ВНП і встановлення реального ВНП.

 

Дефлятор ВНП – індекс рівня цін. За його допомогою здійснюють перерахунок номінального ВНП (з урахуванням інфляції) в реальний ВНП:

реальний ВНП = номінальний ВНП / індекс рівня цін.

Оскільки номінальний ВНП містить зміни як обсягів виробництва, так і цін, то реальний показує лише зміни реальної маси товарів і послуг.

Протилежним за змістом дефлюванню є інфлювання. Застосовується тоді, коли в роки, що передували базовому, відбулася інфляція, але рівень цін все ж був нижчим. У цьому випадку переведення показників у зіставні призводить до підвищення вартісного вираження ВНП з урахуванням динаміки цін, тобто інфлювання. Так, якщо в країні з 1985 по 1995 відбувалися інфляційні процеси, то розрахунок реального ВНП на базі 1991 передбачає інфлювання за роки, що передували 1991, і дефлювання за наступні роки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.