Логістичний ланцюг

Логістичний ланцюг – це лінійно впорядкована сукупність фізичних та юридичних осіб (виробників, дистриб’юторів, складів загального користування та ін.), які здійснюють логістичні операції з метою доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої (стосовно продукції виробничо-технічного призначення) або до кінцевого споживача.

В найпростішому варіанті логістичний ланцюг складається з двох елементів постачальника та споживача і має такі характеристики логістичний канал, логістичний цикл та логістичний центр. Логістичний канал як канал розподілу, збуту, руху товару – частково впорядкована сукупність посередників (ділерів, фірм транспортно-експедиційного обслуговування та ін.) для доведення матеріального потоку від конкретного виробника до споживачів. У цьому випадку має значення час з моменту оформлення замовлення на постачання продукції до її доставки на склади споживача, який визначає логістичний цикл. Останні досягнення теорії та практики логістики дали змогу створити логістичні центри (одна юридична особа), які беруть на себе виконання значної частини логістичних операцій (транспортування, складування, пакування, комісування, комплектацію та ін.) через виконання, наприклад, у транспортно-експедиційних організаціях нових, раніше не характерних для них логістичних функцій, їх централізацію на одному підприємстві.

Логістичний ланцюг формується на засадах кооперації постачальників сировини, матеріалів, покупних частин, перевізників, складських підприємств, посередників, виробників, виробників-субпідрядників, підприємств та організацій дистрибуційної мережі, споживачів з метою спільної координації їх діяльності в координатах «простір-час».

Останніми роками в літературі вживається термін «управління ланцюгом поставок» (Supply Cham Management) як варіант повної системної інтеграції процесів постачання, виробництва та дистрибуції, що видозмінює інституйовані межі функціонування окремих учасників логістичного ланцюгу, формуючи в нових межах нову логістичну систему вищої ієрархи Така логістична система набуває рис системної, функціонально наскрізної орієнтації на переміщення. Управління ланцюгом поставок означає концепцію планування, управління і контролю за допомогою ланцюга поставок, який охоплює всі фази створення і доставки логістичних вартостей – від місця отримання сировини через виробництво до кінцевого покупця з метою пропозиції відповідних товарів у відповідному місці та часі, у відповідній кількості та якості, за обґрунтованих витрат, з використанням сучасних інформаційних технологій. Цільове використання сучасної інформаційної технологи вздовж ланцюга поставок створює нові щодо якості фази для його формування.

Міжорганізаційна кооперація на засадах «ланцюга поставок» дає змогу досягти таких позитивних результатів управління запасами здійснюється через спільну оптимізацію запасів усіх кооперованих підприємств (управління витратами ґрунтується на мінімізації логістичних витрат всього логістичного ланцюгу), горизонт часу співпраці довготерміновий, обмін інформацією для планування та управління ланцюгом поставок здійснюється впродовж всього ланцюга, сфера контактів між партнерами має функціональний характер і поширюється на різні рівні управління, для кооперованої співпраці учасників логістичного ланцюгу обов’язкове спільне постійне планування, узгодженість культури підприємств, поділ ризику, швидке переміщення товарів та інформації. Формування таких логістичних ланцюгів передбачає підготовку до управління ланцюгом поставок, яка охоплює фазу аналізу вимог клієнтів з урахуванням інших головних завдань, що реалізуються в структурі ланцюга поставок, фазу аналізу відокремлених у структурі ланцюга поставок логістичних процесів (аналіз взаємних залежностей між основними процесами і функціями), встановлення принципів управління стосовно ланцюга поставок, в яких реалізація потребує щоразу дещо інших алгоритмів управління, а отже, диференційованих вимог щодо систем логістичної інформації, розробку концепцій рішень у сфері технолога логістичної інформації, фазу аналізу результатів стосовно варіантних рішень управління ланцюгом поставок, завдання якої – оцінка рівня реалізації поставлених цілей, вибір інтегрованих варіантів управління ланцюгом поставок.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.