Ф

Фінансові посередники

Фінансові посередники – це фінансово-кредитні інститути (банки, страхові компанії, пенсійні фонди та ін.), що акумулюють вільні грошові кошти фізичних та юридичних осіб, а також залучають їх на ринку позичкових капіталів через інвестиції в цінні папери й іншими методами.

Фінансова інтеграція

Фінансова інтеграція – поступове зближення, уніфікація та об'єднання бюджетного процесу та бюджетного контролю кількох країн (гармонізація податкових систем, державних витрат тощо) в межах регіональних економічних об'єднань.

Фінансова кептивна компанія

Фінансова кептивна компанія – дочірня компанія або компанія у складі об'єднання (холдингова), створена з метою залучення фінансових ресурсів ззовні для забезпечення фінансових потреб своїх підприємств, що дає змогу фінансувати закупівлю продукції, виробленої материнською компанією, реалізовувати її інвестиційні проекти.

Фінансова компанія

Фінансова компанія – кредитно-фінансова установа, що спеціалізується на кредитуванні окремих підприємств та галузей, надає певні види кредитів (передусім інвестиційні та комерційні споживчі), виконує низку функцій банків, здійснює фінансові операції. Фінансова компанія залучає кошти юридичних та фізичних осіб і може виплачувати на них вищі відсотки, ніж банки.

Фінансовий інструмент

Фінансовий інструмент – фінансові права й зобов'язання, які перебувають в обігу на ринку передусім у документарній формі. До них належать цінні папери, валюта, ф'ючерси, опціони тощо. Фінансові інструменти – це короткотермінові зобов'язання (казначейські білети, комерційні векселі, банківські акцепти та ін.), які випускають у продаж із знижкою, не передбачають позичкового відсотка і діють менше року.

Фінансовий контроль

Фінансовий контроль – заснована на сукупності знань система спостережень, досліджень і перевірок (моніторинг) контролюючими органами ефективного функціонування, розвитку та використання державної власності, зокрема державних бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів, раціональності прийнятих у цій сфері управлінських рішень, своєчасність виявлення необґрунтованих відхилень та їх необхідного врахування відповідно до вимог чинного законодавства.

Фінансовий контроль – важлива підсистема економічного та державного контролю, функція процесу управління. Як підсистема економічного контролю, фінансовий контроль перебуває у відносинах субординації в системі базисних відносин, як складова державного контролю – в межах суспільних відносин (базисних і надбудовних – правових, політичних тощо).

Факторний аналіз

Факторний аналіз – вид комплексного аналізу господарської діяльності, з допомогою якого з'ясовують і класифікують фактори, які впливають на певні явища, процеси. Мета факторного аналізу – з'ясувати, який із факторів (їх сукупність) справляє визначальний вплив на встановлені процес, явище тощо.

Федеративна держава

Федеративна держава – форма державного устрою, за якої територія держави має у своєму складі федеративні одиниці з рисами обмеженої державності. Водночас до складу федеративної держави можуть входити автономні та унітарні утворення з правом на самоуправління, але з обмеженою державністю. Складові частини федеративної держави, у свою чергу, мають адміністративно-територіальні одиниці з відповідними владними повноваженнями, тому державний суверенітет центральних органів влади всередині країни не повний, а передається частково федеративним одиницям, які діють в межах наданих їй повноважень, є суверенними в їх виконанні Федеративні одиниці (у США – штати, у ФРН – землі) також делегують частину своїх повноважень федерації, спільне виконання яких допомагає економити ресурси (фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні та ін.). До таких повноважень відносять спільну оборону країни, запровадження єдиної грошової одиниці, зовнішні зв'язки держави тощо.

Фондова біржа

Фондова біржа – установа, організований, постійно діючий ринок, на якому здійснюють купівлю-продаж цінних паперів. Членами фондової біржі є переважно її засновники окремі індивіди і кредитно-фінансові інститути. Засновники можуть розширити коло членів фондової біржі через продане біржових місць. За сприятливої кон'юнктури ціна місця, наприклад, на Нью-Йоркській фондової біржі сягає 1 млн. дол. Члени біржі або державні органи, які контролюють її діяльність, встановлюють умови, за яких компанія може бути допущена до біржової торгівлі.

Фондовий капітал

Фондовий капітал – капітал, вкладений в акції та облігації.