Грошова реформа 1996 року в Україні

Національна грошова система невіддільна від реального стану економіки країни. Вся багатогранність економічних, соціальних і політичних проблем суспільного розвитку безумовно позначається й на сфері грошового обороту.

Грошова система має бути адекватною соціально-економічним умовам розвитку суспільства. Вдосконалення грошової системи, зміна її якісних і кількісних характеристик відбувається в ході проведення грошових реформ.

В економічній науці розрізняють грошові реформи "м'якого" і "радикального" типів. Грошова реформа "м'якого'9 типу передбачає, як правило, проведення заходів щодо заміни діючої грошової одиниці, стабілізації нових грошей без якісної перебудови системи грошового обороту. Грошова реформа "радикального" типу пов'язана, як правило, із запровадженням принципово нової за змістом і структурою системи грошового обороту.

В Україні з 2 по 16 вересня 1996 р. було проведено грошову реформу "м'якого" типу з деномінацією грошових знаків (зменшенням на п'ять нулів), із зміною назви грошової одиниці. Через обмін грошових купюр (українських карбованців на гривні) замінено раніше діючий масштаб цін. Відповідно було змінено ціни всіх товарів і послуг, розміри тарифів, заробітної плати, пенсій, стипендій, платіжних зобов'язань тощо. У цьому плані грошова реформа в Україні вересня 1996 р. майже аналогічна грошовій реформі в колишньому СРСР 1961 р. Тоді було вилучено з обігу та обміняно без будь-яких обмежень старі грошові знаки на нові у пропорції 10:1.

Офіційна концепція грошової реформи в Україні базувалася на принципах "повної прозорості" і "неконфіскаційності". На жаль, ці принципи зумовили некомплексність і обмеженість реформи. Введення гривні носило більше політичний, ніж економічний характер. Українська держава отримала конституційну національну грошову одиницю.

У перспективі важливо не допустити падіння купівельної спроможності та дестабілізації гривні внаслідок зростання рівня інфляції і збільшення обсягів грошової емісії. Виконання цього складного завдання в кризовій економіці невіддільне від одночасного здійснення дійових загальностабілізаційних заходів: збалансування державного бюджету, лібералізації господарського життя, роздержавлення власності, проведення глибокої реформи банківсько-кредитної системи, цінової реформи тощо.

Законодавчою основою грошової реформи в Україні був Указ Президента України № 762/96 від 25 серпня 1996 р. "Про грошову реформу в Україні". На виконання цього Указу Президента Кабінет Міністрів України і Державна комісія з проведення в Україні грошової реформи прийняли ряд нормативних документів: Постанову Кабінету Міністрів №1002 від 26 серпня 1996 р. "Про переоцінку товарів (робіт, послуг) та механізм контролю за переглядом цін та формуванням вартісних показників в умовах грошової реформи", рішення Державної комісії № 1/96 від 26 серпня 1996 р. "Про заходи щодо підготовки до проведення грошової реформи" та № 2/96 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України" від 25 серпня 1996 р. № 762 "Про грошову реформу в Україні". Було затверджено Інструкцію про порядок обміну українських карбованців на гривні в пунктах обміну та на підприємствах, в установах і організаціях; прийнято Тимчасові правила інкасації торговельної та іншої грошової виручки на період проведення грошової реформи; внесено відповідні зміни у Загальні правила визначення ознак платіжності грошових білетів і монет Національного банку України. У ході проведення реформи діяв єдиний порядок обміну купоно-карбованців на гривню для населення, юридичних осіб і банків. Українські карбованці обмінювалися на гривні (банкноти та розмінну монету) за курсом 100000 карбованців за 1 гривню. З 2 по 16 вересня 1996 р. в магазинах було виставлено два цінники – у карбованцях і в гривнях. У цей період купоно-карбованець працював на поступове вилучення з обігу. В безготівковому обігу всі операції з перерахування в нову грошову одиницю було проведено в перший же день реформи 2 вересня.

Джерела:

  1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
  2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
  3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
  4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
  5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
  6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
  7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.