Емісійно-касова діяльність НБУ

Проблема емісійних операцій і забезпечення найефективнішого їх впливу на розвиток національної економіки є однією з центральних у діяльності НБУ. В сучасних умовах у світовій практиці діють дві основні моделі центрального емісійного банку:

 • англосаксонська (Великобританія і США);
 • континентальна модель (більшість європейських країн).

В англосаксонській системі грошова емісія здійснюється окремим від центрального банку органом, який передає потім емісійні банківські білети банківським установам. У США це відбувається в рамках Федеральної резервної системи. У континентальній системі рішення про грошову емісію приймає безпосередньо центральний банк у межах визначених правових норм.

НБУ згідно з чинним законодавством належить виключне право здійснення емісійних операцій – випуску грошей в обіг та їх вилучення з обігу відповідно до функцій резервної системи. Емісійна діяльність НБУ – це операції НБУ, пов'язані з випуском і вилученням грошей з обігу.

Для здійснення емісійних операцій, тобто забезпечення грошового обороту білетами і монетою різних номіналів, створюються і використовуються резервні фонди грошових білетів і монет у грошових сховищах установ НБУ. Резервні фонди – це запаси грошових знаків. Установи НБУ зобов'язані вчасно вживати заходи щодо:

 • по-перше, поповнення резервних фондів, якщо в цьому виникає необхідність;
 • по-друге, вивезення до центрального сховища НБУ надлишків резервних фондів, якщо надлишки грошей постійно накопичуються;
 • по-третє, встановлення контролю за тим, щоб у резервних фондах були грошові білети і монети всіх номіналів, необхідних для грошового обігу.

Грошові знаки, що знаходяться в резервних фондах установ НБУ, є лише потенціальними грошима; вони стають реальними грошима, коли із сховища будуть перераховані в оборотні каси регіональних управлінь НБУ і випущені в обіг.

Регіональні управління НБУ здійснюють контроль за правильністю і обґрунтованістю прохань установ комерційних банків про підкріплення їхніх операційних кас. Регіональні управління НБУ визначають на кожний місяць прогнозну емісійну позицію за установами комерційних банків на підставі затверджених прогнозів касових оборотів (суми випуску грошей в обіг або вилучення грошей з обігу), враховуючи фактичний емісійний результат, який склався за попередні місяці поточного кварталу. При цьому береться до уваги можливість збільшення надходжень грошей до кас банків, економії у витратах тощо.

Резервні фонди грошових білетів і монети перебувають у виключному віданні НБУ і можуть витрачатися лише на підставі його письмових вказівок про випуск грошей в обіг.

Підкріплення резервних фондів установ НБУ здійснюється в кожному окремому випадку за письмовим розпорядженням управління емісійно-касових операцій НБУ з Центрального сховища при НБУ.

Випуск грошей в обіг здійснюється через оборотну касу установи НБУ. Оборотна каса – структурний підрозділ установи НБУ, який здійснює касове обслуговування комерційних банків. Залишок грошей в оборотній касі лімітується.

Надлишок готівки понад ліміт вилучається з оборотної каси до резервного фонду. У випадку нестачі готівки (незаповненості ліміту) оборотна каса підкріплюється з резервного фонду. Отже, емісія грошей здійснюється шляхом підкріплення оборотної каси.

Підкріплення оборотних кас установ НБУ здійснюється з резервних фондів згідно з відповідними емісійними дозволами НБУ. При цьому складається відомість на підкріплення оборотних кас установ НБУ. Емісійні дозволи на перерахування грошей з резервних фондів в оборотну касу можуть бути використані регіональними управліннями НБУ повністю або частково до кінця місяця, в якому ці дозволи видані.

Якщо протягом строку дії дозволу потреба в підкріпленні оборотної каси відпала, невикористана сума дозволу за рішенням керівника установи НБУ анулюється. Про анулювання емісійного дозволу робиться відповідний запис у журналі реєстрації емісійних дозволів.

У разі необхідності операційні відділи регіональних управлінь НБУ проводять обмін зношених грошових білетів, які знаходяться в оборотній касі, на придатні грошові білети і монети з резервних фондів, а також обмін придатних грошових білетів одного номіналу на придатні грошові білети іншого номіналу.

Регіональні управління НБУ проводять і організують конкретну роботу з готівкового обігу в регіоні: систематизують показники, що характеризують стан готівкового обігу, вивчають і аналізують його, контролюють хід виконання прогнозів касових оборотів; вивчають територіальне розміщення емісії грошей, шляхи і причини міграції грошової маси, пропорції між грошовими доходами і витратами населення в областях, містах і районах; здійснюють у встановленому порядку регулювання касових ресурсів, маючи на увазі забезпечення вчасних розрахунків готівкою в народному господарстві, прискорення обіговості касових ресурсів; контролюють роботу установ комерційних банків з готівкового обігу.

Робота з готівкового обігу в регіональних управліннях НБУ проводиться відділами готівкового обігу і емісійно-касових операцій (емісійно-касової роботи і резервних фондів).

Регіональні управління НБУ проводять значну роботу з аналізу звітності комерційних банків щодо касових оборотів. У регіональних управліннях НБУ звіти установ комерційних банків (і п'ятиденні, і місячні) узагальнюються і в зведеному вигляді подаються до Правління НБУ. НБУ використовує ці звіти для управління грошовим обігом і регулювання емісійних операцій в цілому по Україні і по регіонах.

У більшості країн світу врегульовано не тільки технічні принципи емісії та вилучення з обігу банківських білетів, а й розміри емісії. Визначені конкретні види та форми покриття емітованої грошової маси: золото, векселі Державного казначейства, державні цінні папери, поручительства у міжнародних фінансових організаціях, валюта тощо. В Україні сьогодні необхідно розробити і прийняти вітчизняні законодавчі основи здійснення грошової емісії. Раціональні обсяги цільової емісії можуть створювати необхідний стимулюючий механізм для розвитку національного виробництва.

Емісійно-касова діяльність НБУ, у кінцевому підсумку, спрямована на підтримання стабільності і зміцнення грошової системи України.

Джерела:

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
 2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
 3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
 5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
 6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
 7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.