Роль моніторингу у розвитку ЗЕД підприємства в умовах інноваційної економіки

Наприкінці 90-х років минулого століття широкого поширення в західній і вітчизняній науці набув термін «економіка знань» або «економіка, заснована на знаннях» (у прямому перекладі з англійського knowledge-based economy), що пов'язане зі встановленням нових пріоритетів у світовій економіці. Роберт Бакмен з цього приводу зазначає: «Почалася епоха компаній, орієнтованих на знаннях (knowledge-driven). І в цій ситуації попереду той хто зумів сконцентруватися в межах своєї організації неформалізований інтелектуальний досвід і зрозумів, як передавати його від одного співробітника іншому».

Отже, цей новий тип економіки відрізняється від попередніх аграрного і індустріального тим, що, хоча природно-матеріальні ресурси продовжують виступати основою для створення економічних благ, зростання і розвиток всієї господарської системи забезпечуються відтепер вже не стільки зовнішніми, скільки внутрішніми, нематеріальними чинниками, найважливішими з яких виступають знання і людський капітал.

Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства в умовах розвитку інноваційної економіки значною мірою залежить від забезпеченості особи, що приймає рішення, своєчасною, повною й достовірною інформацією. У зв'язку із цим, актуальними є питання формування системи підтримки прийняття управлінських рішень, яка повинна не тільки забезпечувати керівництво інформацією про поточний стан справ, але й надавати можливість прогнозування тих або інших змін внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства – суб’єкта ЗЕД. Підвищенню гнучкості й оперативності управління сприяє розробка й впровадження на підприємстві системи моніторингу. Отже, визначення моніторингу як основного інструменту розвитку ЗЕД підприємства зумовила актуальність проведеного дослідження.

На думку С.Н. Блудової, моніторинг є одним з найважливіших сервісів, що дозволяють відслідковувати зміни, які відбуваються в сфері ЗЕД й в галузях задіяних у ній, прогнозувати й запобігати кризові явища на зовнішніх ринках, застосовувати гнучкість у балансуванні цін, уникати соціальних напруг і економічно непередбачених наслідків при різких змінах цін.

Наявність системи моніторингу ЗЕД на підприємстві дозволяє вищому керівництву: зменшити час витрачений на ухвалення рішення; збільшити якість прийнятих рішень; приймати попереджувальні рішення; попереджати саму можливість виникнення небажаних ситуацій; впливати на розвиток існуючих й ініціювати створення нових ринків; створити власну структуровану інформаційну базу; виявити довгострокові залежності й тренди на зовнішніх ринках.

Система моніторингу дозволяє в режимі реального часу оцінювати поточні результати ЗЕД підприємства й вчасно приймати управлінські рішення по коректуванню основних параметрів діяльності й усуненню несприятливих факторів. Ефективність моніторингу повинна забезпечуватися дотриманням таких умов як: формування чіткої й організованої структури збору, обробки й аналізу інформації; залучення до обробки й аналізу статистичних даних висококваліфікованих фахівців; фінансування в необхідному обсязі.

На основі даних моніторингу здійснюються розрахунки, необхідні для розробки й прийняття управлінських рішень і складання коротко-, середньо- і довгострокових прогнозів розвитку ЗЕД підприємства.

Моніторинг ЗЕД підприємства здійснюється за допомогою різноманітних індикаторів. Аналіз літературних джерел та вивчення практики функціонування підприємств у сфері ЗЕД дозволяє у структурі системи індикаторів моніторингу ЗЕД підприємства виокремити такі групи: виробнича, фінансова, маркетингова, кадрова, інноваційна, інформаційна, управлінська, комерційна.

Вище зазначені індикатори моніторингу ЗЕД підприємства використовуються у комплексі або відокремлено залежно від аналітичних цілей суб’єктів оцінювання. Таким чином, індикатори є ключовими показниками, що відображають тенденції розвитку ЗЕД підприємства.

У сучасній світовій економіці неможливе здійснення управлінського впливу на економічну систему без обробки первинної інформації, одержуваної за допомогою здійснення моніторингу. Отже, моніторинг є ключовим інструментом розвитку ЗЕД, оскільки дозволяє відслідковувати зміни, що відбуваються в сфері зовнішньоекономічної діяльності и приймати обґрунтоване управлінське рішення спрямоване на підвищення її ефективності.

Джерело: Рябенко Л.І., Дубова Л.С., Костюченко К. «Роль моніторингу у розвитку ЗЕД підприємства в умовах інноваційної економіки»