Особливості фінансування інноваційного розвитку промисловості в Україні

Інновації є двигуном економічного зростання країни, тому Україні необхідно почати реалізовувати свій інноваційний потенціал. Розвиток інноваційного підприємництва потребує створення якісно організованої та обґрунтованої системи фінансового забезпечення, активізації інвестиційних процесів, детального аналізу можливостей мобілізації капіталу для здійснення інноваційних вкладень тощо.

Важливість інновацій незаперечна як для країни в цілому, так і для окремих її підприємств та громадян. За допомогою новітніх рішень уряди країн здатні ефективно виконувати свої функції, пов’язані із захистом національної безпеки та навколишнього середовища, охороною здоров’я та підвищенням продуктивності праці. Компаніям інновації створюють стратегічні переваги в найбільш конкурентних областях, пересічним громадянам – підвищують рівень та якість життя. Розвиток країни неможливий без всебічного та постійного використання нововведень, постійного перетворення наукових знань у технології та науково-технічні розробки для виробництва.

У Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» метою реформи в інноваційній сфері визначено активізацію інноваційних процесів, повноцінне використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки.

Індикаторами досягнення мети в період 2010-2014 років визначено збільшення частки інноваційно активних промислових підприємств з 10,7 до 25%, підвищення наукоємності ВВП з 0,95 до 1,5%.

Розробка та реалізація антикризових заходів, спрямованих на стабілізацію макроекономічної ситуації, відновлення стабільності у фінансовій сфері, дозволили у 2012 році досягти за деякими показниками інноваційного розвитку докризового рівня. Проте стан інноваційної діяльності залишається складним і потребує прийняття активних стимулювальних заходів з боку держави. Однак Україна ще далека від реалізації амбітних планів бути рівною серед інноваційно розвинених країн. За підіндексом «Інновації» у 2011-2012 рр. Україна посідає лише 74 місце серед 142 країн (табл. 1). Джерело даних таблицы: The Global Competitiveness Report 2011- 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.

Підіндекс «Інновації» та його складові для України за період 2009-2012 рр.

У списку найбільш інноваційних країн планети, який був оприлюднений на початку 2013 року агентством Bloomberg, Україна увійшла до 50 кращих країн і посіла 42 місце. При цьому агентство Bloomberg розглянуло показники понад 200 країн і суверенних регіонів, щоб визначити їхній інноваційний фактор. Остаточний список було скорочено до 96, з якого вибрано 50.

Для досягнення визначених у Програмі економічних реформ показників розвитку необхідно, у першу чергу, удосконалити нормативно-правову базу регулювання інноваційної діяльності.

Для реалізації стратегічних пріоритетів Урядом України затверджено середньострокові пріоритети інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2012-2016 роки. Їх визначено за результатами прогнозно-аналітичних (форсайтних) досліджень з урахуванням світових технологічних тенденцій. На Держінформнауки України покладено завдання щодо забезпечення моніторингу реалізації пріоритетів.

Аналіз даних моніторингу, зокрема обсягів фактичного фінансування пріоритетних напрямів за видами інноваційної діяльності, надасть можливість планувати та коригувати їх на наступні роки з максимальною концентрацією ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, що підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Для України характерним є впровадження інноваційних проектів під гарантії Уряду, завдяки яким держава отримує можливість надавати підтримку підприємствам без залучення бюджетних коштів, а для підприємств необхідність повернення кредитів стає стимулом для максимального їх використання. Однак в умовах сьогодення цей спосіб ефективно не спрацює в зв'язку з низьким рівнем відповідальності за неефективне використання кредитних коштів. Тому важливо перейти до довгострокового фінансування інноваційної діяльності з реалізацією довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат.

Перспективне проведення в Україні реструктуризації шляхом активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, закриття збиткових підприємств, а також підтримки підприємств, що проводять реальну реструктуризацію сприятиме розвитку економіки України та призведе до фінансової стабільності країни.

Джерело: Стелюк Б.Б. «Особливості фінансування інноваційного розвитку промисловості в Україні»