Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведені слідчих дій

Упровадження сучасних науково-технічних засобів, особливо новітніх, часто не узгоджується з їх потенційними можливостями у вирішенні завдань кримінального судочинства й існуючою системою правового, організаційного та науково-технічного рівня їх застосування при розслідуванні злочинів. У зв’язку з цим використання науково-технічних засобів при провадженні в конкретних кримінальних справах має низьку ефективність, що викликає необхідність удосконалення чинних процесуально-правових, а також організаційних і криміналістичних засад їх застосування.

Аналіз досліджуваної проблеми свідчить, що ступінь її наукового розроблення недостатній і потребує комплексного та системного розгляду всіх наявних об'єктивних і суб'єктивних причин, які визначають наукові та практичні основи діяльності щодо розслідування злочинів.

Досягнення розвитку науково-технічного прогресу та впровадження його результатів у правозастосовчу діяльність, шляхи використання науково-технічних засобів у розслідуванні злочинів постійно привертали увагу вчених-криміналістів. У вирішення цієї проблеми зробили значний внесок Т.В. Авер'янова, Р.С. Бєлкін, В.П. Бахін, В.В. Бірюков, А.І. Вінберг, В.А. Волинський, В.Г. Гончаренко, Г.І. Грамович, О.О. Закатов, Г.Г. Зуйков, А.В. Іщенко, Є.П. Іщенко, П.П. Іщенко, Б.М. Коврижних, М.В. Костицький, Н.І. Клименко, В.О. Коновалова, В.С. Кузьмічов, О.А. Леві, В.К. Лисиченко, І.М. Лузгін, Є.Д. Лук'янчиков, В.М. Махов, Г.М. Надгорний, В.А. Панюшкін, М.І. Порубов, Б.В. Романюк, О.Р. Росинська, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, П.Т. Скорченко, З.М. Соколовський, В.К. Стринжа, П.Ю. Тимошенко, В.В. Ціркаль, В.Ю. Шепітько, А.Р. Шляхов та інші. Разом з тим, багато аспектів застосування досягнень науки і техніки в розслідуванні злочинів досі залишаються недослідженими або дискусійними. Усе це зумовлює актуальність даної проблеми та викликає необхідність проведення комплексних цільових досліджень за зазначеною тематикою.

Джерело – глава з монографії:

Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведені слідчих дій: Монографія. МВС України, Луган. держ. університет внутрішніх справ – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 208 с.