Звітність про виконання бюджету

Бюджетна звітність – це звітність фінансових органів за одержані і використані кошти із бюджету, а також кошти, які надійшли до бюджету.

Бюджетна звітність буває:

 • за своїм призначенням – зовнішня і внутрішня;
 • за обсягом показників – первинна і зведена;
 • за термінами складання і подання – періодична (місячна, квартальна) і річна.

З моменту утворення органів Державного казначейства в Україні право розробки і затвердження нормативних і інструктивних документів з питання звітності про виконання бюджетів всіх рівнів закріплено за Державним казначейством України.

Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного чи місцевого бюджетів, готують і подають відповідним органам місячну, квартальну і річну звітність. Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного бюджету, подають звітність розпоряднику коштів вищого ступеня і органам казначейства. Розпорядники коштів, які фінансуються із місцевого бюджету, подають звітність розпоряднику коштів вищого ступеня і фінансовому управлінню чи відділу.

Місячна звітність. Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного та/або місцевих бюджетів, щомісяця складають форму № 2 мдб «Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)», в якій вказані: коди відомчої, функціональної і економічної класифікації; асигнування на звітний період; лімітовані асигнування звітного періоду; залишок бюджетних коштів на початок року; надійшло асигнувань за звітний період; касові видатки; залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду.

Установи, що отримують асигнування із загального фонду бюджету в іноземній валюті, щомісяця складають форму № 2-валюта «Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України».

Установи і організації, що утримуються за рахунок Державного та/або місцевого бюджетів, щомісяця складають звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду за загальною формою, але окремо за кожним видом коштів спеціального фонду:

 • ф. № 4-1 «Звіт про надходження і використання спеціальних коштів»;
 • ф. № 4-2 «Звіт про надходження і використання сум за дорученнями»;
 • ф. № 4-3 «Звіт депозитні суми»;
 • ф. № 4-4 «Звіт про рух інших власних надходжень»;
 • ф. № 4-5 «Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів»;
 • ф. № 4-6 «Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)».

У зазначених формах вказуються: затверджено кошторисом; залишок коштів на початок року; надійшло коштів за звітний період; касові видатки; залишок коштів на кінець звітного періоду.

Установи та організації, що утримуються за рахунок Державного та/або місцевого бюджету, щомісяця складають звіт по формі № 7м «Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ». Кредиторську заборгованість показують у розрізі кодів економічної класифікації видатків на початок року і кінець звітного періоду, у т. ч. прострочену заборгованість.

Простроченою вважається заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати. У випадках, коли строк оплати не встановлено, заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня виписки рахунка.

Місячні звіти підписуються керівником і головним бухгалтером міністерства, відомства, підприємства, організації, установи тощо. Головні розпорядники коштів подають місячні звіти ДКУ, фінансовим управлінцям і відділам до 8 числа місяця, наступного за звітним. Терміни подання звітності розпорядниками коштів II і III ступенів встановлюються таким чином, щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.

Квартальна звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного та/або місцевих бюджетів. До форм квартальної звітності розпорядників коштів відносять:

 • ф. № 1 «Баланс»;
 • ф. № 2 «Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)»;
 • ф. № 2-валюта «Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України»;
 • ф. № 3 «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах»;
 • ф. № 4-1 «Звіт про надходження і використання спеціальних коштів»;
 • ф. № 4-2 «Звіт про надходження і використання сум за дорученнями»;
 • ф. № 4-3 «Звіт про депозитні суми»;
 • ф. № 4-4 «Звіт про рух інших власних надходжень»;
 • ф. № 4-5 «Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів»;
 • ф. № 4-6 «Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)»;
 • ф. № 4-1 – зведена «Звіт про надходження і використання спеціальних коштів»;
 • ф. № 4-4 – зведена «Звіт про рух інших власних надходжень»;
 • ф. № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

Квартальні звіти підписують керівник і головний бухгалтер міністерства, відомства, підприємства, організації, установи тощо.

Головні розпорядники коштів подають квартальні звіти ДКУ, фінансовим управлінням і відділам з 20 до 30 числа першого місяця за звітним кварталом. Терміни подання звітності розпорядниками коштів II і III ступенів встановлюються таким чином, щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.

в) Річна звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів. До форм річної звітності розпорядників коштів відносять форми №№ 1, 2, 3, 4, квартальної звітності і до них додаються:

 • ф. № 5 «Звіт про рух основних засобів»;
 • ф. № 6 «Звіт про рух матеріальних цінностей»;
 • ф. № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • ф. № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах».

Річний звіт підписують керівник і головний бухгалтер міністерства, відомства, підприємства, організації, установи тощо.

Головні розпорядники коштів, які фінансуються із Державного бюджету, подають річні звіти ДКУ з 20 лютого по 1 березня року, наступного за звітним.

Головні розпорядники коштів, які фінансуються із місцевих бюджетів, подають річні звіти фінансовим управлінням і відділам до 10 лютого року, наступного за звітним. Терміни подання звітності розпорядниками коштів II і III ступенів встановлюються таким чином, щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.

Звітність про виконання Державного бюджету готують органи Державного казначейства.

а) Місячна звітність. Місячний звіт складається з двох частин: 1. Доходи. 2. Видатки.

Звіт по доходах складається в розрізі наступних груп, або складових: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти, державні цільові фонди. Звіт складається відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів (ф. № 5ф). Проставляється сума «Виконано з початку року».

Звіт по видатках Державного» бюджету органи Державного казначейства складають на підставі:

 • аналітичного обліку фінансування Головного розпорядника коштів, який ведеться в книзі 3-ф;
 • вітів Головного розпорядника коштів;
 • них установ банку про залишки коштів Державного бюджету на рахунках розпорядника коштів та органів Державного казначейства.

У формі вказані: коди бюджетної класифікації (3 знаки – відомча; 4 – економічна; 6 – функціональна); найменування видатків; залишок бюджетних коштів на початок року; надійшло коштів за звітний період; касові видатки; залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду.

Зведені місячні звіти про виконання Державного бюджету управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах подають центральному апарату Державного казначейства засобами телекомунікаційного зв'язку в термін до 12 числа місяця, наступного за звітним. Звіти складаються в тис. грн. за наростаючим підсумком з початку року.

Місячні звіти підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.

Квартальна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету складається із наступних документів:

 • ф. № 1 «Баланс виконання Державного бюджету»;
 • ф. № 2 «Звіт про виконання Державного бюджету»;
 • ф. № 4 «Звіт про депозитні суми»;
 • ф. № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

Квартальні звіти підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.

Термін подання: до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом (для територіальних управлінь казначейства). В межах визначеного терміну територіальні управління казначейства самостійно встановлюють строки подання квартальних звітів відділенням Державного казначейства таким чином, щоб забезпечити своєчасне їх подання до Державного казначейства України.

Річна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету. До форм річної звітності розпорядників коштів відносять форми №№1, 2 і 7 квартальної звітності і до них додається ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Дані про залишки коштів на початок та на кінець року повинні відповідати аналогічним даним форми № 1.

Річний звіт підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.

Термін подання: до 1 березня року, наступного за звітним (для територіальних управлінь казначейства).

Місячна звітність. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні і міські (міст Києва і Севастополя) фінансові управління подають «Місячні звіти про виконання місцевого бюджету» центральному апарату Державного казначейства до 12 числа місяця, наступного за звітним. У звіті міститься інформація про доходи, які надійшли з початку року, і видатки, які проведені з початку року. Інформація подається наростаючим підсумком в розрізі кодів бюджетної класифікації.

Місячні звіти підписують керівник, начальник бюджетного відділу і головний бухгалтер Мінфіну АРК, обласних і міських (міст Києва і Севастополя) фінансових управлінь. Терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів міськими і районними фінансовими відділами встановлюються таким чином, щоб фінансові управління надали відповідну інформацію своєчасно.

Квартальна звітність фінансових органів про виконанню місцевих бюджетів. До форм квартальної звітності відносять:

 • ф. № 1 «Баланс виконання бюджету»;
 • ф. № 2 «Звіт про виконання бюджету» (по доходах і видатках);
 • ф. № 3 «Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах»;
 • ф. № 4 «Довідка про використання коштів позабюджетного фонду місцевих Рад народних депутатів»;
 • ф. № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

Дані про виконання місцевих бюджетів зазначаються у квартальній звітності в розрізі кодів бюджетної класифікації в гри. Форми звітності містять наступну основну інформацію:

 • ф. № 1 – залишки на кінець звітного періоду;
 • ф. № 2 – план з урахуванням внесених змін на звітний період і виконання (по доходах і видатках);
 • ф. № 3 – показують фактичну наявність (кількість) на кінець звітного періоду;
 • ф. № 4 – показують залишки коштів фонду на кінець, звітного періоду.

Квартальні звіти підписують керівник, начальник бюджетного відділу і головний бухгалтер відповідного фінансового органу.

Фінансові управління областей, міст Києва і Севастополя, Мінфін АРК, подають квартальні звіти ДКУ до кінця місяця, наступного за звітним кварталом. Фінансові відділи в районах і містах подають звіти вищестоящим фінансовим органам до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Річна звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. До форм річної звітності відносять форми №№ 1, 2, 3, 4, 7 квартальної звітності і до них додаються:

 • ф. № 6 – «Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на місцевих бюджетах»;
 • ф. № 15 – «Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах».

Довідки:

 • про видатки по сплаті безплатно наданих робітникам квартир і комунальних послуг;
 • про видатки по фонду оплати праці працівників установ, що перебувають на місцевих бюджетах;
 • про суми. що направлені на видатки за рахунок цільових коштів.

Річні звіти підписують керівник фінансового органу, начальник бюджетного відділу, головний бухгалтер.

Міністерство фінансів АРК, обласні і міські (міст Києва і Севастополя) фінансові управління подають річні звіти ДКУ з 20 лютого по 1 березня року, наступного за звітним. Фінансові відділи в районах і містах подають річні звіти вищестоящим фінансовим органам до 10 лютого року, наступного за звітним.

Звіт про виконання Державного бюджету складає центральний апарат Державного казначейства (Міністерство фінансів). Звіт про виконання Державного бюджету подає Президент України Верховній Раді у вигляді письмового звіту. До звіту додаються пояснення по всіх відхиленнях від затвердженого Закону про Державний бюджет України по доходах і видатках.

Оформлення звіту про виконання Державного бюджету здійснюється згідно з правилами, які затверджені Законом «Про бюджетну систему», та іншими законодавчими актами. Президент представляє звіт на засіданні Верховної Ради. На сесії з питання про виконання Державного бюджету України доповідає міністр фінансів.

Протягом двох тижнів після цього постійні комісії розглядають звіт і готують висновки. Звіт про виконання Державного бюджету повинен бути розглянутий не пізніше 1 травня. На засіданні Верховної Ради заслуховуються висновки постійної комісії з питань бюджету та інших постійних комісій.

Після розгляду Верховна Рада затверджує звіт про виконання Державного бюджету. Постанова Верховної Ради про звіт про виконання Державного бюджету України публікується в засобах масової інформації.

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів складають відповідні фінансові органи. Постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим і відповідних Рад народних депутатів розглядають звіти і готують заключення та подають їх на затвердження. Звіти затверджують Верховна Рада Автономної Республіки Крим і відповідні Ради народних депутатів. Рішення публікуються для загального ознайомлення.

Звіт про виконання Зведеного бюджету України готує центральний апарат Державного казначейства на підставі звітів про виконання всіх бюджетів, які діють у державі. Зведений бюджет надсилають до Верховної Ради. Загальні показники публікуються.

Джерела:

 1. Конституція (основний закон) України. – К., 1996.
 2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 2001, №37-38, ст. 189.
 3. Фінансове право: курс лекцій / В. А. Предборський, О. О. Кочан, А. Г. Зюнькін та ін. – К.: Правові основи, 1998.
 4. Василік О. Д. Державні фінанси України: Науковий посібник. - К.: ВШ, 1997.
 5. Епіфанов А. О., Сало И.В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.