Облік виконання бюджету

Усі операції з виконання бюджету оформляються документально. Документи, в яких відображаються всі операції, називаються первинними, оскільки вони є вихідними для ведення обліку.

Первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (визначення наведено у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), Для бухгалтерських записів операцій з виконання бюджету у фінансовому органі підставою є наступні належно оформлені документи:

 1. Річний розпис бюджету з помісячною розбивкою.
 2. Реєстр доходів, які надійшли до Державного бюджету за відповідний період.
 3. Довідка про надходження до Державного бюджету.
 4. Розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка на рахунки нижчезазначених установ, організацій і підприємств.
 5. Повідомлення по взаємних розрахунках (ф. №11).
 6. Платіжні доручення на перерахування коштів із Державного бюджету розпорядникам коштів (типова форма № 0401002).
 7. Протокол взаєморозрахунків між розпорядником коштів та платником податків.
 8. Меморіальний ордер (ф. № 274).
 9. Періодична і річна звітність розпорядників коштів про використання виділених бюджетних коштів (про виконання кошторисів доходів і видатків по бюджету).
 10. Виписки установ банків із рахунка для обліку доходів з додатками копій платіжних документів. Щоденна банківська звітність (ф. № 412-Д), місячна банківська звітність (ф. № 4).

Бухгалтерський облік операцій з виконання всіх видів бюджетів ведеться в облікових реєстрах.

Облікові реєстри – це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

В Україні при обліку виконання бюджету використовують наступні форми облікових реєстрів:

 • Книга «Журнал-головна» (ф. №1-ф);
 • Книга поточних / реєстраційних рахунків розпорядників коштів і касових видатків (ф. № 3-ф);
 • Книга розрахунків з іншими бюджетами (ф. № 4-ф);
 • Книга доходів (ф. № 5-ф).

Книга по ф. № 1-ф – це реєстр синтетичного обліку, решта аналітичного.

План рахунків. Важливою складовою організації бухгалтерського обліку є встановлення плану рахунків. План рахунків – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів.

Джерела:

 1. Конституція (основний закон) України. – К., 1996.
 2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 2001, №37-38, ст. 189.
 3. Фінансове право: курс лекцій / В. А. Предборський, О. О. Кочан, А. Г. Зюнькін та ін. – К.: Правові основи, 1998.
 4. Василік О. Д. Державні фінанси України: Науковий посібник. - К.: ВШ, 1997.
 5. Епіфанов А. О., Сало И.В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.