Джерела формування бюджетного потенціалу регіону

Умови кризи вимагають трансформації парадигми економічних взаємозв'язків між центром і регіонами у рамках бюджетного процесу у напрямі посилення вектора розвитку їх самостійності та самодостатності. Для державного бюджету та бюджетів регіонів характерним є дефіцит ресурсів. В 2012 р. дефіцит зведеного державного бюджету складав 46,9 млрд. грн., регіони виконали бюджети з дефіцитом 120,4 млрд. грн.

Фінансова самостійність і самодостатність регіонів визначається станом і рівнем розвитку бюджетного потенціалу, який повинен в повному обсязі та з відповідними якісними параметрами забезпечувати витратні зобов'язання регіонів. Бюджетний потенціал регіону формується в процесі взаємодії фінансових потоків, що мають різні джерела утворення і функціональне призначення. Структуризація бюджетного потенціалу регіону за ознакою джерел фінансування дозволяє виокремити два його елементи: власний і залучений.

Власний бюджетний потенціал регіону формується за рахунок місцевих податків та податків, передбачених спеціальними податковими режимами, а також неподаткових прибутків отримуваних від державної (органів влади регіону) і муніципальної власності. Джерелами утворення залученого бюджетного потенціалу є податки і збори, що перераховуються до регіональних бюджетів в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України та щорічно Законом про державний бюджет України на черговий фінансовий рік і надходження, що отримуються регіональними бюджетами у вигляді безоплатних надходжень з державного бюджету (дотації, субвенції, додаткові дотації). Надходження від місцевих податків складають незначну частку в загальних обсягах податків і не можуть розглядатися як основне джерело формування бюджетного потенціалу на рівні регіонів. Неподаткові доходи теж не грають ключової ролі як джерела формування бюджетного потенціалу, оскільки власність регіональних органів влади використовується неефективно і прибутки від неї невеликі.

Основний регулюючий вплив на можливість наповнення сукупного бюджетного потенціалу регіонів мають міжбюджетні трансферти (дотації, субсидії і субвенції). З іншої сторони, безоплатні фінансові надходження не сприяють підвищенню ефективності управлінської і економічної діяльності на рівні регіону, оскільки надання фінансової допомоги з центру не передбачає оцінки ефективності бюджетних витрат регіону.

Залежно від рівня бюджетного потенціалу необхідно коригувати дії органів управління і влади. При високому рівні бюджетного потенціалу потрібні оптимізація структури податкових доходів і підвищення ефективності використання власних і залучених ресурсів. При середньому і вище середнього рівнях необхідно здійснювати пошук можливостей збільшення власних джерел доходів, зокрема за рахунок облігаційних позик, поліпшення адміністрування і підвищення ефективності збирання податків. Для досягнення самостійності регіонів необхідно надати новий імпульс розвитку регіонів у напрямі створення фінансової бази формування податкових прибутків, адекватних потребам регіонального бюджету. Питання створення власного бюджетного потенціалу можливо вирішувати за рахунок інвестиційної складової шляхом використання методів стимулюючого характеру в частині оподаткування, включення інвестиційних проектів в цільові комплексні програми розвитку регіонів. Пріоритетними джерелами інвестування є бюджетні кошти та комбіноване інвестування, засноване на механізмі державно-приватного партнерства.

Джерело: Клітинський Ю.С. «Джерела формування бюджетного потенціалу регіону»