Ефективність регіонального господарства

Ефективність регіонального господарства – встановлення залежності розміру споживання національного доходу від трудової участі працездатного населення регіону (області) і кінцевих результатів роботи. В кількісному вираженні цей показник є різницею між виробництвом і споживанням національного доходу з урахуванням рівня народного споживання. В цьому й полягає сутність розширення економічної самостійності регіонів.

Від ефективності регіонального господарства залежить формування місцевих бюджетів. Такий підхід до організації роботи господарського комплексу регіону (області) забезпечує не лише подолання утриманських настроїв, а й підвищення ефективності його роботи. Використання показника національного доходу для визначення ефективності регіонального господарства дає змогу відобразити економічні й технічні фактори виробництва, зокрема рівень використання основних фондів і виробничих потужностей, природних ресурсів тощо. Проте в регіонах зі складними умовами проживання висока питома вага капітальних вкладень, ресурси відтворення перевищують вироблений національний доход і навпаки, в регіонах, де витрати на відтворення робочої сили, утримання невиробничої сфери, питома вага капітальних вкладень на створення одиниці виробничих фондів менші, спожитий національний доход нижчий за вироблений. Тому при розподілі цієї частини доходу і формуванні пропорцій між споживанням і нагромадженням в регіоні проведення відповідних економічних розрахунків дуже важливе.

На відміну від народногосподарської, ефективність регіонального господарства відображає зовнішні (народногосподарські) цільові установки і внутрішню будову системи. В цих умовах розвиток самостійності господарюючих суб'єктів на основі роздержавлення і приватизації, економічної заінтересованості у збільшенні виробництва продукції є важливим напрямом підвищення ефективності регіональної економіки. Без використання показників спеціалізації та комплексності формування концепції соціального й економічного розвитку регіону, визначення основних напрямів регіональної економічної політики неможливо розробити ефективні механізми управління і регулювання регіональної економіки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.