Економічна ефективність науково-технічного прогресу

Економічна ефективність науково-технічного прогресу – економічна категорія для визначення величини економічного ефекту, отримуваного від впровадження нової техніки, в розрахунку на одиницю витрат на нову техніку.

 

Узагальненим критерієм народногосподарської ефективності нової техніки є відношення зумовленого нею приросту національного доходу, а на інших рівнях правління – приросту чистої продукції до витрат (у зіставних цінах) на нову техніку. Оцінка ефективності окремих видів нової техніки дається на підставі показника річного економічного ефекту, який обчислюють зіставленням приведених витрат на замінювану (базову) техніку та нову техніку. Приведені витрати – це сума собівартості і нормативних відрахувань від капітальних вкладень у виробничі фонди: П=С+Ен?К, де П – приведені витрати за і-м варіантом техніки на одиницю будівельно-монтажних робіт (продукції), грн., С – собівартість одиниці будівельно-монтажних робіт (продукції) за і-м варіантом техніки, грн., Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, К – питомі капітальні вкладення у виробничі фонди на одиницю будівельно-монтажних робіт (продукції) за і-м варіантом техніки грн.

Річний економічний ефект від впровадження нової техніки (Ер) обчислюють як добуток річного обсягу впровадження (А) і різниці приведених витрат: Ер=А?(П1-П2), де П1, П2 – приведені витрати відповідно за базовим варіантом та новою технікою.

Комплексне оцінювання ефективності заходів, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу, здійснюється обчисленням інтегрального економічного ефекту за сумою перевищення вартості оцінки результатів впровадження науково-технічних досягнень вартісної оцінки сукупних витрат ресурсів за весь час реалізації заходів. Приведення різночасових витрат і результатів за весь період реалізації заходів до розрахункового року здійснюється множенням їх величини за кожен рік на коефіцієнт приведення ?, який чисельно дорівнює нормативу ефективності капітальних вкладень Ен. Метод оцінювання результатів реалізації заходів залежить від виду нової техніки. Так, для нових предметів праці обчислення здійснюють за формулою: Р=А?Ц/П, де Р – вартісна оцінка результатів, А – обсяг застосування нових предметів праці в t-му році, Ц — ціна одиниці продукції, що випускається з використанням нового предмета праці в t-му році, П — витрати предметів праці на одиницю продукції, що випускається з їх використанням в t-му році. Для оцінки результатів застосування нових засобів праці тривалого користування (Р) використовують формулу: Р=А?Ц?W, де Ц – ціна одиниці продукції, що випускається за допомогою нових засобів праці в t-му році, А – обсяг застосування праці в t-му році, W – продуктивність засобів праці в t-му році.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.