Гранична ефективність капіталовкладень

Гранична ефективність капіталовкладень – ставка дисконту, яка може зробити дисконтоване значення очікуваних чистих доходів від капітального активу рівним його ціні пропозиції за умови зростання ціни у короткотерміновому періоді.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.