Ефективність капітальних вкладень загальна (абсолютна)

Ефективність капітальних вкладень загальна (абсолютна) – економічна категорія, яка визначає доцільність капітальних вкладень при плануванні й аналізі результатів їх освоєння. Виявляється у зіставленні економічного ефекту від капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва або соціального чи соціально-економічного ефекту від капітальних вкладень у сферу нематеріального виробництва з витратами на його досягнення і порівняння з відповідним нормативом.

Ефект капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва залежно від рівня управління може виявлятися як приріст національного доходу (на рівні держави),чистої продукції (для галузей та підгалузей економіки), приріст прибутку або зниження собівартості(для підприємств, їх об'єднань або окремих об'єктів капітального будівництва). Для капітальних вкладень у матеріальну базу сфери нематеріального виробництва ефект вимірюється в натуральних показниках (одиниця потужності, пропускної здатності, місткості об'єктів), у показниках охоплення заходами або видами послуг (площа житла, кількість місць у кінотеатрах тощо), у відносних показниках (оцінка комфортності житла в балах), у вартісному оцінюванні (обсяг реалізації продукції чи послуг, величина додаткового прибутку). Загальна ефективність капітальних вкладень – розраховують як відношення величини ефекту до обсягу капітальних вкладень, що зумовлюють ефект. Результати розрахунку зіставляють з нормативними показниками ефективності або аналогічними показниками за попередній період. Капітальні вкладення вважають економічно ефективними, якщо отримані для них значення загальної ефективності не нижчі від нормативних.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.