Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємств гірничо-металургійного комплексу

Основнi запаси (приблизно 70% вiд загального обсягу розвiданих запасiв залiзних руд в Українi) та найбiльший обсяг її видобутку приходиться на Криворiзький залiзорудний басейн. Промисловi запаси руди Криворiзького басейну складають бiля 16 млрд.т. Запаси представленi як багатими (тими, що не потребують збагачення), так i бiдними рудами. Промисловi запаси багатих руд Криворiзького басейну складають бiльше 43% всiх розвiданих запасiв багатих руд в Українi. Вмiст залiза в багатих рудах в середньому складає 58,5%.

Видобуток руди в Криворiзькому басейнi проводиться пiдземним та наземним способами. Порівняльний аналіз ефективності використання оборотних активів поведено на основі фінансової звітності підприємств, що належать до галузі відкритого видобутку чорних металів. Це підприємства – ПАТ «Північний ГЗК, ПАТ «Центральний ГЗК» та ВАТ «Південний ГЗК». Розглядаючи ринок залiзорудної сировини необхiдно брати до уваги якiснi показники продукцiї та географiчне розташування виробникiв. Якiснi показники залізорудної сировини усiх виробникiв на регiональному ринку незначно вiдрiзняються, тобто споживачi можуть вiльно перейти вiд споживання продукцiї одного постачальника на споживання продукцiї iншого виробника. Знаходження українських та росiйських виробникiв залізорудної сировини в єдиному географiчному регiонi обумовлює постачання на металургiйнi пiдприємства товарної продукцiї не тiльки зокрема пiдприємствами країни-споживача, але й пiдприємствами iнших країн. Вiдсутнiсть транспортних та митних бар'єрiв сприяють формуванню умов здорової конкуренцiї мiж виробниками.

Нестабiльне економiчне положення в Українi за минулi роки призвело до того, що пiдприємства мають кредиторську заборгованiсть перед постачальниками, накопичення за минулi роки, що насамперед пов'язана iз дебiторською заборгованiстю за вiдвантажену продукцiю. Актуальність управління само цими складовими оборотного капіталу не раз доведена у працях вітчизняних економістів, зокрема у роботах професора М.Д. Білик.

Порівняння періодів оборотності активів гірничо-видобувних підприємств, днів

Загальна оборотність активів протягом 2011-2012 років на підприємстві – ВАТ «Південний ГЗК» відбувалась повільніше, ніж на інших підприємствах. Показники рентабельності розраховано як результат від ділення чистого прибутку на розмір активів. Методика розрахунку показників наведена у праці. Рентабельність всіх підприємств у 2011-2012 роках – показники позитивні. Найкращі показники абсолютного розміру прибутку у підприємства Інгулецький ГЗК – 723733 тис. грн.., який займає домінуюче положення на ринку, поставляючи металургійним підприємствам 18% або 12848,9 тис. т концентрату. Характерною ознакою є те, що рентабельність активів зменшилась на всіх підприємствах у 2012 році через зменшення чистого прибутку та збільшення вартості майна. Найкращі показники рентабельності активів були на Північному ГЗК. Потім йде ВАТ «Південний ГЗК» та найнижчі показники прибутковості на Центральному ГЗК.

Рентабельність активів гірничо-видобувних підприємств,%

Негативно на економiчнi показники підприємства впливають: постійне підвищення тарифів на залiзничнi перевезення; підвищення вартостi за енергоносії; нестабільний попит на товарну продукцію. Випуск і реалізація продукції підприємств гірничо-видобувної галузі значною мірою залежить від: незадовільного загального економічного стану в Україні; можливого погіршення кон'юнктури на світовому ринку металу; недосконалості та нестабільності законодавчої бази; падіння курсу національної валюти; надмірного податкового тиску; інфляційних процесів в економіці; форс-мажорних обставин.

Джерело: Ізмайлова Н.В., Костецький А.Д. «Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємств гірничо-металургійного комплексу України»