Система управління розвитком підприємства

Система управління розвитком підприємства включає елементи:

  1. Програму аналізу стану організації виробництва. Програма аналізу організації виробництва допомагає працівникам підприємств розробити план вдосконалення організації виробництва. Програма аналізу містить показники, що відображають рівень і ефективність організації виробництва і перелік питань, які дозволяють описати підприємство як об'єкт організації. У першу частину програми аналізу включаються показники, що відображають результативність (ефективність) організації виробництва; показники, що характеризують ступінь реалізації принципів організації виробництва; показники стану організації виробництва по підсистемах. У другій частині програми приводиться перелік питань, за допомогою яких можна з'ясувати і описати стан організації виробництва.
  2. рганізацію підготовки виробництва. Охарактеризувати прийняту на підприємстві систему організації підготовки виробництва, відзначити її позитивні сторони і недоліки, показати ступінь централізації підготовчих робіт. Охарактеризувати рівень робіт по стандартизації в процесі підготовки виробництва. Провести аналіз рівня планування підготовки виробництва, наявності нормативів, положень, що визначають порядок планування. Охарактеризувати економічний механізм системи підготовки виробництва, порядок матеріального і морального стимулювання учасників створення нової техніки.
  3. Організацію виробничих процесів. Наявність потокових ліній, ділянок групової обробки, наочно-замкнутих цехів і ділянок, дати їх характеристику, показати, як долаються негативні сторони потокового виробництва. Проаналізувати систему технічного і організаційного обслуговування виробництва, відзначити її достоїнства і недоліки. Охарактеризувати стан ритмічності і стійкості виробництва.
  4. Організацію виробничої інфраструктури. Охарактеризувати ступінь концентрації і централізації допоміжних і обслуговуючих робіт. Провести аналіз стану транспортний-складських робіт, організації ремонту устаткування, інструментального виробництва і обслуговування, інформаційного обслуговування виробництва. Оцінити застосування в підрозділах виробничої інфраструктури передових форм і методів ведення робіт і наукової організації праці тих, що працюють.

Доцільно проаналізувати наявність і зміст документів, що визначають порядок виконання робіт в підрозділах інфраструктури. На основі результатів аналізу роботи підприємства розробляється план заходів щодо розвитку підприємства.

Одним з важливих розділів плану є „Технічний розвиток і організація виробництва”. Він найбільш повно відображає якісну характеристику всього плану, передбачає використання у виробництві досягнень НТП.

Джерела:

  1. Гончаров В.Н. и др. Эффективность производственной инфраструктуры. Луганск, 1994. – 168 с.
  2. Организация производства на предприятии. / Под ред. Туровца Ю.П. и Себирского Б.Ю. Ростов-на-Дону: Издательский центр МарТ, 2002. – 464 с.
  3. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 212 с.
  4. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства. Практикум. Мн.: Новое издание, 2004. – 256 с.
  5. Логистика: Учебник для студ. вузов / Аникин Б.А и др. Под ред. Аникина Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 367 с.
  6. Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия. М.: Финансы и статистика, 2001. – 240 с.