Ключові аспекти управління основними засобами підприємства

Для виявлення специфіки роботи підприємства, мінімізації його витрат, втрат та ризиків, максимізації доходів, розробки заходів щодо підвищення ефективності діяльності та у зв’язку з мінливими чинниками зовнішнього та внутрішнього середовища компанії керівники підприємства повинні досліджувати та своєчасно удосконалювати систему управління господарськими процесами підприємства, зокрема управління його ресурсами, при цьому застосовуючи в управлінні системний підхід та системний аналіз. Дослідження управління будь-якою системою вимагає визначення її компонентів і взаємозв’язків, встановлення відмінностей між управлінням функціонуванням системи в заданих умовах й управлінням розвитком системи.

Ринкова економіка стимулює підприємства до впровадження нових техніки та технологій, розширює можливості щодо використання нових фінансових інструментів та механізмів, проте на практиці виникає проблема щодо реальності їх застосування. Перш за все це обумовлено повною відсутністю або нестачею власних обігових коштів, низькою ліквідністю активів, застарілою матеріально-технічною базою, на утримання якої витрати перевищують наявні прибутки, та, звичайно, недосконалою законодавчою базою, що в тій чи іншій мірі регламентує діяльність підприємств. Саме тому особливо актуальними є дослідження питань сутності та особливостей оцінки управління відтворенням основних засобів підприємств.

Виходячи з існуючих положень та особливостей кругообігу основних засобів, процес управління відтворенням основних засобів слід розглядати через диференціацію та взаємодію основних принципів, завдань і етапів на рівні стратегічного та тактичного управління. Головною метою стратегічного управління відтворення основних засобів є забезпечення складу основних засобів за якісними та вартісними параметрами з урахуванням оптимізації витрат на досягнення поставлених цілей. Тактичне управління відтворенням основних засобів повинно спрямовуватись на розробку комплексу заходів, спрямованих на ефективне їх використання, що першочергово визначається їх оптимальним розподілом для виконання виробничого завдання.

В цілому основними завданнями управління відтворенням основних засобів є: формування мети та цілей відтворення основних засобів, обґрунтування інвестиційних рішень на основі існуючих альтернатив формування складу основних засобів з урахуванням обмеженості фінансування даних проектів. На всіх етапах процесу управління ресурсним потенціалом виникає необхідність у його оцінці, вірогідність й адекватність якої підвищує рівень обґрунтованості прийнятих управлінських рішень.

Крім того, на управління відтворенням основних засобів впливають чимало чинників, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, проте, головними, на мою думку, є все ж таки особливості умов виробництва, специфіка господарської діяльності, кінцевий продукт, що безпосередньо впливають на тривалість процесів відтворення, їх інтенсивність, а отже і на ефективність управління відтворенням основних засобів в цілому.

Однією з важливих складових ефективності виробничої діяльності є ступінь досконалості використання основних фондів. Тому вдосконалення управління основними засобами, що безпосередньо впливає на підвищення ефективності використання основних фондів, є сьогодні важливою проблемою практично для всіх підприємств нашої держави.

До основних шляхів підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві належать:

  • вдосконалення амортизаційної політики в державі та ефективна її реалізація на підприємстві;
  • формування заходів, спрямованих на поліпшення екстенсивного використання основних фондів, насамперед тих, які спрямовані на підвищення змінності роботи устаткування;
  • формування соціальних факторів як методу управління основними засобами;
  • застосування факторів матеріального стимулювання.

Також, успішність управління основними засобами підприємства можна розглядати з позиції ефективності їх використання в господарському обороті. Через те, що основні засоби використовуються тривалий час, вони поступово втрачають свою вартість за рахунок фізичного зносу, а перенесення вартості основних засобів на продукцію, що виготовляється, виконувані роботи, надавані послуги відбувається за рахунок нарахування амортизації. Тобто, управління основними засобами переважно зводиться до того, щоб забезпечити своєчасне підвищення ефективності їх використання.

Джерело: Метрицька А.С., Гаркавий В.В. «Ключові аспекти управління основними засобами підприємства»