Поняття, склад і структура засобів виробництва

Сільськогосподарські підприємства мають бути забезпечені необхідною кількістю відповідних засобів виробництва і насамперед засобами праці, які називають основними засобами виробництва. Вони беруть участь у виробництві протягом кількох робочих циклів або років, і їх вартість переноситься на собівартість виробленої продукції або виконаної роботи відповідними частинами, хоча вони до кінця використання зберігають свою натуральну форму.

Предмети праці називають оборотними засобами. Вони беруть участь у виробництві протягом лише одного виробничого циклу і їх вартість переноситься на собівартість продукції або виконаних робіт повністю (корми, насіння, нафтопродукти тощо). Для наступного виробничого циклу оборотні засоби повинні бути поновлені в натуральній формі.

У грошовому виразі основні та оборотні засоби становлять виробничі фонди. Між основними та оборотними фондами у кожному господарстві має бути раціональне співвідношення для здійснення нормального виробничого процесу.

Існує єдина класифікація основних фондів у сільськогосподарських підприємствах. Вони, зокрема, поділяються на виробничі й невиробничі фонди (будівлі житлового і культурно-побутового призначення та ін.). Основні виробничі фонди, у свою чергу, складаються з фондів сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення (промислових виробництв, торгівлі, будівництва тощо). Особливе значення для виробництва в сільськогосподарських підприємствах мають основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення.

Вони поділяються на:

 1. будівлі (тваринницькі, ремонтна майстерня і т.ін.);
 2. споруди (меліоративні споруди, греблі, дороги тощо);
 3. передавальне устаткування (наприклад, трубопроводи);
 4. машини і обладнання, в тому числі: силові машини і обладнання (трактори, силові установки); робочі машини і обладнання (комбайни, сільськогосподарські машини, обладнання тваринницьких ферм, ремонтних майстерень, гаражів і т. ін.); вимірювальні прилади і лабораторне обладнання; обчислювальна техніка; інші машини і обладнання;
 5. транспортні засоби (автомобілі, гужовий і водний транспорт, тракторні і автомобільні причепи, автокари та ін.);
 6. виробничий і господарський інвентар;
 7. робоча худоба;
 8. продуктивна худоба;
 9. багаторічні насадження;
 10. капітальні витрати для поліпшення земель (крім споруд);
 11. інші основні засоби.

У сільськогосподарських підприємствах переважають основні виробничі фонди. Серед них більше половини становлять будівлі і споруди, а машини і обладнання – 10-20%.

Основні засоби оцінюють кількома методами:

 • За первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання або будівництво основних засобів, на транспортування у господарство, монтаж і установку обладнання. За первісною вартістю основні засоби облічуються на балансі господарства. Але ця вартість не враховує наступних змін цін на подібні засоби виробництва і матеріали. Це має істотне значення за високих темпів інфляції.
 • Щоб усунути цей недолік, основні засоби час від часу переоцінюють і нову ціну на старі основні засоби називають відновлювальною вартістю. Отже, відновлювальна вартість – це вартість відтворення основних засобів за сучасними цінами. Переоцінка їх здійснюється за постановами Уряду в усіх галузях суспільного господарства.
 • За залишковою вартістю, яка дорівнює первісній або відновлювальній вартості без зносу основних засобів.

Оборотні фонди сільськогосподарських підприємств складаються з вартості виробничих запасів (кормів, насіння, молодняку тварин, запасних частин, паливо-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, сировини для переробки, тари, допоміжних матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів); незавершеного виробництва у галузях рослинництва, тваринництва, в ремонтних майстернях, на промислових підприємствах; фондів обігу (готова продукція, товари у фірмових магазинах, на біржах, засоби в розрахунках, кошти на рахунках у банках і в касі).

Для визначення рівня оснащеності господарства основними фондами застосовують такі показники:

 • фондозабезпеченість – вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення на 100 га сільськогосподарських угідь;
 • фондоозброєність праці – вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення на одного працівника;
 • енергозабезпеченість господарства – кількість енергетичних потужностей в кінських силах на 100 га ріллі;
 • енергоозброєність праці – кількість енергетичних потужностей на одного працівника.

Рівень використання основних фондів у господарствах визначається показником фондовіддачі (вартість валової продукції на грн. виробничих основних фондів) або оберненим йому показником – фондомісткості.

Джерело: Метрицька А.С., Гаркавий В.В. «Поняття, склад і структура засобів виробництва»