Активи

Активи (лат. activus – дійсний) – сукупність майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що належить підприємству, фірмі, компанії (будівлі, споруди, машини й устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, вкладення в цінні папери, патенти, авторські права та ін.), в які вкладено засоби власників та інших осіб.

Активи страхової компанії – засоби страхової компанії, що складаються з основних засобів, нематеріальних активів, довготермінових фінансових вкладень, виробничих запасів, витрат майбутніх періодів, короткотермінових фінансових вкладень, каси, розрахункових рахунків розрахунків із засновниками та ін.

Блоковані активи – власність, банківські рахунки та інші активи окремих осіб або держав, що знаходяться в юрисдикції органів влади іншої країни і не можуть бути використані в угодах, вивезені за межі країни за політичними мотивами.

Капітальні активи – майно платника податків (запаси матеріалів, незавершеного будівництва, готової продукції, нерухомість, дебіторська заборгованість тощо), за винятком грошових коштів.

Ліквідні активи – готівка, золото, залишки грошових засобів до запитання на рахунках, депозити терміном до одного календарного місяця, цінні папери, комерційні векселі та інші засоби, що легко реалізовуються.

Нематеріальні активи – придбані підприємством за плату права користування землею, водою, корисними копалинами та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, авторські права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові права, брокерські місця (права торгівлі на біржі), програмне забезпечення, організаційні витрати (плата за державну реєстрацію підприємства), репутація підприємства (гудвіл), висока кваліфікація кадрів, фінансова стабільність та інші активи, що не мають матеріально-речової основи.

Необоротні активи – вилучені підприємством з господарського обороту власні кошти, не відображені в бухгалтерському балансі поточні вилучення оборотних засобів, основні засоби, передані філіалам та підрозділам підприємства, компанії тощо.

Резервні активи – найважливіші елементи платіжного балансу, що використовуються для зовнішньоекономічних рахунків країни, зокрема для покриття дефіциту платіжного балансу. До них належать монетарне золото, СДР («спеціальні права запозичення»), іноземна валюта, резервна позиція в МВФ та інші вимоги.

Фінансові активи – сукупність фінансових ресурсів фізичних або юридичних осіб. До них належать готівка, депозити в банку, чеки, цінні папери, розрахункові документи в дорозі грошові документи, фінансові вкладення, вклади в інші підприємства.