Г

«Гомо економікус»

«Гомо економікус» (лат. homo ekonomikus – людина економічна) – 1) людина з високою економічною інтуїцією і знаннями, яка приймає оптимальні варіанти економічних рішень, 2) людина яка прагне до безмежного збагачення.

Гібридний цінний папір

Гібридний цінний папір – цінні папери у формі облігацій, які водночас можуть бути використані як привілейовані кумулятивні акції.

Гіперінфляція

Гіперінфляція (гр. hyper – над, понад, лат. inflatio – здіймання, підняття) – один із функціональних типів інфляції, який характеризується високими (гіпервисокими) темпами зростання рівня сукупних ринкових цін. Гіперінфляція відбувається, коли середньо місячний темп зростання рівня сукупних цін перевищує 50%.

Залежно від чинника, який зумовлює гіперінфляцію, виділяють три її типи.

Гіпотеза

Гіпотеза (гр. hipothesis – основа, припущення) – науково обґрунтоване припущення, що висувається для нового пояснення економічних явищі процесів (їх сутності, тенденцій розвитку, очікуваних наслідків тощо) та їх передбачення. Першим етапом обґрунтування гіпотези є припущення, необхідне для з'ясування економічної сутності нових явищ через нестачу фактів для цього або їх відсутність. Так, на перших етапах трансформації існуючої в Україні командно-адміністративної системи науковці й політики неодноразово намагалися відшукати найоптимальнішу модель побудови нового суспільства. Дещо пізніше було висловлено припущення, що країна будує соціально орієнтовану ринкову економіку, або змішану економіку.

Гіпотеза абсолютного доходу

Гіпотеза абсолютного доходу – обґрунтоване Дж. Кейнсом положення про те, що споживчі витрати індивідів та домогосподарств залежать від (є функцією) їх особистого доходу. Ця залежність виявляється в тому, що будь-яка зміна величини доходу, адекватна їй зміна обсягів споживання є меншою, а отже, гранична схильність до споживання менша одиниці, гранична схильність до споживання повинна бути меншою від середньої схильності до споживання. Із зростанням величини доходів гранична схильність до споживання повинна зменшуватися.

Гіпотеза подвійного рішення

Гіпотеза подвійного рішення – положення кейнсіанської теорії, згідно з яким звичайні функції попиту і пропозиції не дають надійних сигналів для забезпечення рівноваги на ринку. Ці функції показують лише обсяги товарів та послуг, які продавці та покупці хочуть поміняти за наявних у них доходів.

Гістерезис

Гістерезис – термін для характеристики ситуації, за якої рівновага економічної системи залежить від ступеня її розвитку.

Галантерея

Галантерея – торгова назва групи товарів, до якої входять предмети туалету та особистої гігієни.

Галопуюча інфляція

Галопуюча інфляція – один із функціональних типів інфляції попиту, пропозиції та монетарної інфляції, сутність якого полягає у швидкому зростанні рівня сукупних цін на національні товари інфляція є галопуючою, коли середньомісячний темп зростання цін становить від 10 до 50%, тобто галопуюча інфляція – проміжна між помірною інфляцією і т.зв. гіперінфляцією.

В сучасній економічній літературі залежно від причин формування виділяють три системи галопуючої інфляції, що за певних умов можуть проявитися як кожна зокрема, так і системно.

Галузі передові

Галузі передові – низка ключових галузей, розвиток і взаємодія яких створює стимули для зростання всього народного господарства. Найважливішими характеристиками таких галузей є впровадження нових і складних технологій, використання передових досягнень науки й техніки, створення значної кількості продукції для інших галузей (науко- і тєхнологомісткої) тощо.