Господарський облік

Господарський облік – облікова інформація, яка характеризує фактичний стан господарської діяльності. Господарський облік – кількісне відображення та якісна оцінка господарської діяльності для контролю й управління нею. Забезпечує накопичення даних про факти і явища для розкриття їх взаємозв'язку, дослідження закономірностей. Господарський облік визначають як систему спостереження, виміру, реєстрації, обробки та передання інформації про факти і явища господарської діяльності, необхідної для управління суспільним виробництвом.

Для відображення й обчислення господарських засобів і процесів використовують три види облікових вимірників натуральні, трудові, вартісні. Натуральні застосовують для обліку руху об'єктів, матеріальних цінностей (сировини і матеріалів, основних засобів). Трудові певною мірою узагальнюють і порівнюють між собою різнорідні величини. Застосовують їх у поєднанні з натуральними вимірниками для обчислення заробітної плати, вивчення продуктивності праці. Грошовий вимірник використовують для обчислення господарських явищ у вартісному вираженні – грошових одиницях. Існують такі господарського обліку: оперативний, бухгалтерський, статистичний. Оперативний облік проводять для спостереження, контролю за окремими процесами виробничо-господарської діяльності через вимірювання, зважування, лічбу й реєстрацію господарських операцій у момент їх виконання. Бухгалтерський облік – безперервне, суцільне, документально обґрунтоване і взаємопов'язане відображення господарських операцій в узагальненому грошовому вимірнику. Статистичний облік відображає кількісний і якісний аспект масових соціально-економічних явищ і процесів, їх закономірність і взаємозв'язок.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.