Використання інформації управлінського обліку

Сучасний стан бізнес-середовища, взаємовідносини покупців, постачальників, інших дебіторів і кредиторів, мінливе економічне середовище засвідчує необхідність прогнозування декількох напрямків розвитку бізнесу. Невизначені умови функціонування висувають перед суб'єктами господарювання необхідність визначення своєї довгострокової стратегії, інформацію для розробки якої може надати управлінський облік.

Сучасний менеджер повинен мати інформацію, яка допомагає йому економічно правильно оцінити і в реальному режимі часу відреагувати на всі зовнішні і внутрішні події періоду. Це питання розвитку економічних процесів у зовнішньому середовищі, зміни номенклатури й обсягу виробництва продукції у внутрішньому середовищі, структурні перебудови підприємства та ін.

Управлінський облік – це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб у інформації керівництва всього підприємства та його структурних підрозділів. Якщо фінансовий облік регулюється міжнародними і національними стандартами та нормативними актами, то головним критерієм організації управлінського обліку є корисність одержуваної інформації для оцінки, контролю і прийняття управлінських рішень.

Принципи, на яких базуватиметься система управлінського обліку:

  • Правила управлінського обліку, на відміну від бухгалтерського і податкового установлює сама компанія.
  • Творців управлінського обліку компанія вибирає сама. Це означає, що можна обійтися своїми силами – розробку уніфікації та регламентації обліку і внутрішньої звітності, внутрішньофірмових єдиних методів і стандартів ведення обліку, поетапну технологію його впровадження на підприємстві доручити фінансовому директору або фінансово-економічній службі. А можна залучити висококваліфікованих фахівців, які мають відповідний досвід і поєднують його зі знаннями в галузі фінансового аналізу, бухгалтерського обліку, системи оподаткування, інформатики. Дуже важливо, щоб керівництво було зацікавлене в кінцевому результаті, а менеджери вищої ланки брали участь у процесі розробки і впровадження на підприємстві управлінського обліку.
  • Уся інформація повинна бути орієнтована на керівництво.
  • При розробці системи управлінського обліку необхідно взяти до уваги те, що такий облік - не самоціль, а інструмент для вирішення конкретних завдань підприємства.

Як показує досвід роботи ряду організацій, у багатьох випадках при прийнятті управлінського рішення менеджер відчуває нестачу аналітичної й оперативної інформації, що характеризує виробничо-господарську та фінансову діяльність організації саме на момент прийняття рішення. Це відбувається на різних рівнях управління.

Управлінський облік забезпечує менеджерів інформацією, яка забезпечує можливості збільшувати капітал його власникам, а робітникам підприємства – збільшувати цінність їх матеріального та духовного стану.

Управлінський облік покликаний забезпечувати менеджерів господарюючого суб’єкта інформацією, яка використовується для планування, управління, контролю і оцінки підприємства як в цілому , так і її структурних підрозділів. Зміст управлінського обліку цілком підпорядковане цілям оперативного управління підприємством.

Особливістю управлінського обліку є те, що він представляє собою інтегровану інформаційну систему підприємства, необхідну для прийняття на його основі управлінських рішень. Виходячи з вищевикладеного, головна мета управлінського обліку полягає в забезпеченні інформацією менеджерів підприємства всіх рівнів управління, відповідальних за досягнення конкретних виробничих результатів.

Отже, неможливо переоцінити роль управлінського обліку в системі менеджменту підприємства. Такий облік формується для прийняття управлінських рішень та слугує засобом їх контролю.

Джерело: Щекович О.С., Голобородько Т.В., Лагойда О.І. «Використання інформації управлінського обліку в системі менеджменту»